วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 17, Number 2 (July - December), 2023

Table of Contents

Page
Research Articles
การใช้การคิดเชิงคำนวณของนักเรียนในการเขียนโปรแกรมเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของบทเรียนผ่านกิจกรรมแบบ Unplugged: เน้นขั้นการสอนและการสังเกตชั้นเรียนร่วมกันโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
ไกรลาส มาตรมูล พิชิตชัย ปิมแปง และ เทพธิทัต เขียวคำ
1-18
การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและผลการสร้างมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ตามโมเดลการสร้างมโนทัศน์ของ Lasley & Matczynsky เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เอกพล กมลเพชร ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ และ ทรงชัย อักษรคิด
19-35
การวิเคราะห์เปรียบเทียบสาระวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรปัจจุบันสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของหลักสูตรประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
กิตติพศ โกนสันเทียะ ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง และ เอกรัตน์ ทานาค
36-49
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ปณดา รามไพบูลย์ และ ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์
50-60
ผลการทดลองใช้กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนในการส่งเสริมความรู้ ความอ่อนไหว และการตระหนักทางวัฒนธรรมชุมชนสำหรับเยาวชนในจังหวัดชลบุรีโดยใช้แนวคิดแอนดราโกจี
ปนัสยา เมฆพักตร์ และ วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
61-76
การพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ เรื่อง วงจรบัญชี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
เกศรา สุพยนต์
77-90
การศึกษาข้อผิดพลาดในการสื่อสารภาษาจีนด้วยวาจาของผู้เรียนชาวไทย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์ และ ฟ่านหมิงซิน
91-106
ผลการเรียนการสอนแบบร่วมมือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อัจฉรีย์ พิมพิมูล และ อิสรีย์ พิมพิมูล
107-122
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย
อัมเรศ เนตาสิทธิ์
123-136
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ พัฒนาการวรรณกรรมไทย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดารุณี นิพัทธ์ศานต์
137-154
ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Model – Eliciting Activities (MEAs) ที่ส่งเสริมความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
พรศิริ สอนลิลา ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ และ ชานนท์ จันทรา
155-172
การพัฒนารูปแบบ ATEP MODEL เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้แบบรวมชั้นเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
สรวงพร กุศลส่ง
173-191
การจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในชั้นเรียน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยไทยและเวียดนาม
สิรจิตต์ เดชอมรชัย และ เพ็ญพรรณ ทิพย์คง
192-205
ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยวิธีการสร้างเรื่องเล่าแบบดิจิทัลตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซึม
วรมณ ช่อไม้ทอง และ นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
206-221
การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนประถมศึกษา
สรญา วัชระสังกาศ วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ วัลนิกา ฉลากบาง
222-236
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ON-HAND ร่วมกับ ON-LINE เรื่อง แหล่งน้ำและลมฟ้าอากาศ
ภารวี จงไกรจักร
237-250
การวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของงานสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ออกแบบโดยนักศึกษาครูคณิตศาสตร์
สกล ตั้งเก้าสกุล ทรงชัย อักษรคิด วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ และ ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์
251-266
Review Articles
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนด้วยชุดการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง นวัตกรรมแห่งการศึกษายุคใหม่สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ทรรศนัย โกวิทยากร และ กีรติ นันทพงษ์
267-281
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in