วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Volume 13 Number 1
January - June 2019

ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความตระหนัก และทักษะปฏิบัติด้านอัคคีภัยของนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร
กันต์ธสิทธิ์ พิมพ์สอาด และ อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คำสอน สีเพ็ง

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ เรื่องเคมีสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชนกกานต์ เนตรรัศมี สิรินภา กิจเกื้อกูล และ รัตนา สนั่นเมือง

Development of a Training Model Integrating Information and Communication Technology into Innovation and Lateral Thinking Processes to Enhance University Instructors’ Capabilities of Creative Instructional Design
Paweena Sujaritthanarak Onjaree Na-Takuathung and Naowanit Songkram

การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีโต้แย้งเป็นฐานที่เน้นกิจกรรมปฏิบัติการ
พอหทัย พิพัฒนชัยภูมิ สุรีย์พร สว่างเมฆ และ ปราณี นางงาม

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พันธ์ยุทธ น้อยพินิจ วนินทร สุภาพ และ จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม

กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรมความเป็นประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
วัชรี ชัยปรมาธิกุล

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์กับการเรียน แบบบรรยาย รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์อเมริกาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วีรวิชญ์ บุญส่ง

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ และผลการเรียนรู้วิชา ED 3802 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศศิธร อินตุ่น

การพัฒนาชุดทดสอบความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สมพร เชื้อพันธ์ กาญจนา วัธนสุนทร ปทีป เมธาคุณวุฒิ และ อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์

ปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต
นุดี หนูไพโรจน์

ทำความเข้าใจกับแนวคิดพื้นฐานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

การออกแบบกิจกรรมและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์