วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ท่านสามารถดูวารสารที่ตีพิมพ์ฉบับล่าสุด ที่ Current Issue ด้านล่าง และ ดูวารสารฉบับอื่นๆ ได้ที่ เมนู Archeives
  • สำหรับผู้ที่ต้องการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณา สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ เมนู Submissions > คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

                                                   

 ประกาศ

     ขณะนี้ วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ระหว่างการเปิดรับต้นฉบับบทความ

     เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร เล่ม ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2569)

     ท่านที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่

     โปรดเข้าไปที่ เมนู Submissions > คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ( click ที่แถบเมนูด้านบน)

     หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกองบรรณาธิการฯ โทร. 02-7915689

Current Issue


Volume 18, Number 2 (July - December), 2024

Table of Contents

Page
Research Articles
ผลของการสอนทางคลินิกแบบบูรณาการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโต้แย้งต่อความสามารถในการวินิจฉัยแยกโรคของนักศึกษาพยาบาล
เพชรรัตน์ เจิมรอด และ ณัฐรพี ใจงาม
1-16
การพัฒนาแบบวัดการตั้งเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ ฉบับภาษาไทย
สกุลกาญจน์ วลีอิทธิภัสร์ จิตา อัศวภูษิตกุล และ กานดา เลิศลดาลักษณ์
17-32
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักศึกษาครูเคมี โดยใช้การปฏิบัติการทดลองทางเคมีในชีวิตประจำวัน
วีรนุช คฤหานนท์ ดวงจันทร์ แก้วกงพาน สมศักดิ์ ก๋าทอง พูนฉวี สมบัติศิริ และ นิภา จันทร์อ่อน
33-57
ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาผนวกกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับภูมิปัญญาด้านอาหารของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
ดวงจันทร์ แก้วกงพาน ฉัตรฑริกา ปองไพบูลย์ผล จารีย์ โชคสร้างทรัพย์ ชิสาพัชร์ ชูทอง นิภา จันทร์อ่อน จิริสุดา ธรรมขันธ์ และ รุ่งอรุณ คชไพร
58-77
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พัชราภรณ์ ปินตา และ ธิติยา บงกชเพชร
78-92
การพัฒนากิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม หัวข้อ วิกฤตขยะอาหาร ผลกระทบและแนวทางแก้ไขในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
น้ำเพชร นาสารีย์
93-112
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อส่งเสริมมโนทัศน์และความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง
พุธิตา สุภาอินทร์ และ สุรีย์พร สว่างเมฆ
113-130
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ โดยใช้รูปแบบ MACRO Model เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง
ภานุชนารถ ชัยวงค์ และ สุริยา ชาปู่
131-145
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและความเป็นนวัตกร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รติ จิรนิรัติศัย และ ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
146-158
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการรู้คิดในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรวงพร กุศลส่ง
159-178
การศึกษาประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และสมรรถนะการปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดชัยภูมิ
สุริยะ คุณวันดี และ จีระวรรณ เกษสิงห์
179-195
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาและการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาวิชาชีพครู
กีรติ นันทพงษ์ และ อุบลวรรณ ส่งเสริม
196-219
The Development of ESP Students’English Vocabulary Knowledge and Reading Skills Using the PQRST Technique with News Articles
Wanlop Yoodee and Kriangsak Thanakong
220-237
ลีลาการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
238-250
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in