ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

คำแนะนำสำหรับเจ้าของบทความ

เจ้าของบทความมีข้อควรพิจารณา ดังนี้

1. เจ้าของบทความควรมีระยะเวลาการรอคอยสำหรับกระบวนการตรวจพิจารณาคุณภาพบทความอย่างน้อย 60-75 วัน เนื่องจาก

- ระยะเวลาการตรวจประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (double-blind peer review) ทั้ง 3 ท่าน ใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน

- หากผลการประเมินปรากฏว่าผ่านการอนุมัติ เจ้าของบทความต้องมีระยะเวลาในการปรับแก้บทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 10-20 วัน

- กรณีต้องการหนังสือรับรองการตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการฯ ใช้เวลาในการออกหนังสือประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากที่เจ้าของบทความนำส่งไฟล์บทความที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว

2. เจ้าของบทความไม่สามารถขอแก้ไข/เลื่อนเวลากำหนดการตีพิมพ์ โดยเมื่อกองบรรณาธิการฯ ได้ออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ไปแล้ว กำหนดการตีพิมพ์บทความต้องเป็นไปตามนั้น

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เจ้าของบทความนำส่งเข้ารับการพิจารณากับทางวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

4. เจ้าของบทความต้องไม่กระทำการใดๆ อันอยู่ในขอบข่ายของการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ อาทิเช่น การคัดลอกผลงานทางวิชาการของบุคคลอื่น (plagiarism) ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด รวมถึงการคัดลอกผลงานทางวิชาการของตนเอง (self-plagiarism) โดยการนำบางส่วนในผลงานครั้งก่อนของตนเองมาใช้ซ้ำให้ดูเสมือนกับเป็นงานที่เขียนใหม่ โดยไม่ระบุว่าเป็นงานที่ปรากฏในที่อื่นมาแล้ว