วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในชั้นเรียน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยไทยและเวียดนาม

Classroom Management in French Language Teaching: A Case Study of Thai and Vietnamese Universities


บทคัดย่อ

    บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา โดยวิเคราะห์การปฎิบัติการสอนของผู้สอนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 2) วิเคราะห์การเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในชั้นเรียนของผู้สอนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย และ 3) ถอดบทเรียนวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในชั้นเรียนของผู้สอนในมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อให้ได้องค์ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับวิธีการสอนและปัจจัยในการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับอุดมศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาแบบเฉพาะเจาะจงประกอบด้วยผู้สอนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสและภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านจำนวน 10 คน จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามจำนวน 2 แห่ง การเก็บรวบรวมข้อมูลได้มีการบันทึกวิดีทัศน์การสอน การวิเคราะห์เนื้อหาแบบเรียน การประเมินการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้สอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในภาพรวม พบว่า การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยและชาวเวียดนามด้านเทคนิคการสอนไม่แตกต่างกัน โดยผู้สอนใช้การถาม-ตอบและการอธิบายเป็นเทคนิคสำคัญ ผู้สอนชาวไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความหมายของคำศัพท์ โครงสร้างประโยค และการอ่านออกเสียงมากกว่าการฝึกฝนทักษะการสื่อสารในสถานการณ์และการจัดกิจกรรมกลุ่ม การใช้ภาษาในชั้นเรียนผู้สอนชาวเวียดนามจะสื่อสารภาษาฝรั่งเศสกับผู้เรียนมากกว่าผู้สอนชาวไทย

Abstract

    This study aimed to 1) investigate classroom management in teaching French as a Foreign Language in higher education by analyzing the teaching practices of instructors at Thai universities 2) analyze the choice of French learning classroom management methods implemented by university instructors, and 3) lesson learn French learning classroom management methods implemented by Vietnamese university instructors to gain an insight into teaching methodology and factors that influence choices of French classroom management of neighboring ASEAN countries for the benefit of further development of teaching and learning French as a foreign language. The participants in this study consisted of a specific sample group of 10 instructors teaching French and Specialized French courses from 5 Thai universities and 2 Vietnamese universities, respectively. Data collection included videotaping of the teaching sessions, content analysis of the teaching materials, in-class teaching assessment, questionnaires, and interviews with the instructors.

   The qualitative data analysis revealed that the classroom practices of the Thai and the Vietnamese instructors were not different, with asking questions and eliciting answers, as well as giving explanations being the main techniques in the classroom. Most Thai instructors focused on the meaning of words, sentence structure, and reading aloud rather than developing communication skills in various situations and organizing group activities. Regarding the use of French in class, Vietnamese instructors seemed to use French to communicate with their students more than the Thai instructors did.

Download in PDF (739.35 KB)

How to cite!

สิรจิตต์ เดชอมรชัย, & เพ็ญพรรณ ทิพย์คง. (2566). การจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในชั้นเรียน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยไทยและเวียดนาม. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 17(2), 192-205

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in