วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

The Effect of Collaborative Learning Management with Jigsaw Technique 2 on Learning Achievement and the Ability of Students to Critical Thinking of the Applied Thai Traditional Medicine Program


วันที่ส่งบทความ: 16 ธ.ค. 2564

วันที่ตอบรับ: 4 เม.ย. 2565

วันที่เผยแพร่: 1 ก.ค. 2566


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 เรื่อง โรคในระบบสตรี ก่อนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 และเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าค่าเฉลี่ย (m) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และทดสอบความมีนัยสำคัญของค่าเฉลี่ยผลต่างโดยการทดสอบค่าที แบบ t-test dependent ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 เรื่อง โรคในระบบสตรี โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

The purpose of this research was 1) to compare student learning achievement in the pre-test and post-test of the course “Thai Traditional Massage 3 on Gynecological Diseases” by using collaborative learning management method with Jigsaw 2 Technique and 2) to study the effect of Cooperative Learning Management using Jigsaw 2 Technique on the critical thinking ability of the students in the study. The target group consisted of 33 third-year students of the Applied Thai Traditional Medicine Program, School of Integrative Medicine, Mae Fah Luang University in the first semester of Academic Year 2020. The research instruments were an achievement test and a critical thinking measurement questionnaire. Data were analyzed into mean (m), standard deviation (σ), and t-test dependent for statistical significance.  The results found that learning achievement of the students in the course “Thai Traditional Massage 3: Gynecological Diseases” using the co-operative learning management method with Jigsaw 2 Technique showed that the average post-test score was higher than that of the pretest. In addition, the students’ critical thinking scores in the post-test were higher than those in the pre-test at the statistical significance of .01.

Download in PDF (762.83 KB)

How to cite!

ปณดา รามไพบูลย์, & ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์. (2566). ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 17(2), 50-60

References

เรวดี  ศรีสุข. (2562). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) ในการออกแบบจัดการเรียนการสอน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, 2(1), 5-16.

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. (2551). การพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ: 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง.

พัชราภรณ์  ซินพรมราช. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ทุกชีวีปลอดภัยจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์, 3(1), 37- 45.

มนัสวี อุตรภาศ. (2562). ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (รายงานผลการวิจัย). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.

ยุสนีย์  เจะมะ. (2560). ผลการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลการคิดเชิงวิจารณญาณ วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.  สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อัญญปารย์  ศิลปะนิลมาลย์. (2558).การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ในรายวิชาหลักการพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, ฉบับพิเศษ, 60-70

อุมาพร  บัวศรี. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 ร่วมกับบทอ่านจากสื่อออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Fini, A.S.,  Zarei, E., & Sardare, M. S. (2014). The Comparison between the Effect on Jigsaw 2 and Traditional Teaching Methods on Educational Achievement Academic. Journal of Psychological Studies, 3(1),22-26.

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in