วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

The Effect of Collaborative Learning Management with Jigsaw Technique 2 on Learning Achievement and the Ability of Students to Critical Thinking of the Applied Thai Traditional Medicine Program


บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 เรื่อง โรคในระบบสตรี ก่อนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 และเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าค่าเฉลี่ย (m) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และทดสอบความมีนัยสำคัญของค่าเฉลี่ยผลต่างโดยการทดสอบค่าที แบบ t-test dependent ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 เรื่อง โรคในระบบสตรี โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

      The purpose of this research was 1) to compare student learning achievement in the pre-test and post-test of the course “Thai Traditional Massage 3 on Gynecological Diseases” by using collaborative learning management method with Jigsaw 2 Technique and 2) to study the effect of Cooperative Learning Management using Jigsaw 2 Technique on the critical thinking ability of the students in the study. The target group consisted of 33 third-year students of the Applied Thai Traditional Medicine Program, School of Integrative Medicine, Mae Fah Luang University in the first semester of Academic Year 2020. The research instruments were an achievement test and a critical thinking measurement questionnaire. Data were analyzed into mean (m), standard deviation (σ), and t-test dependent for statistical significance.  The results found that learning achievement of the students in the course “Thai Traditional Massage 3: Gynecological Diseases” using the co-operative learning management method with Jigsaw 2 Technique showed that the average post-test score was higher than that of the pretest. In addition, the students’ critical thinking scores in the post-test were higher than those in the pre-test at the statistical significance of .01.

Download in PDF (762.83 KB)

How to cite!

ปณดา รามไพบูลย์, & ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์. (2566). ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 17(2), 50-60

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in