วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การจัดเตรียมต้นฉบับ

 1. เป็นต้นฉบับที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสารนี้แล้ว ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์ในฉบับ และควรพิมพ์หน้าเดียว
 3. ภาษา สามารถใช้ได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 4. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยสามารถดาวน์โหลด Template เบื้องต้นได้ที่นี่ 
 5. ระบุรายละเอียดของ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ สังกัดสถาบัน/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และ E-mail อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
 6. รายละเอียดของต้นฉบับที่เป็นบทความวิจัย ให้เรียงลำดับตามหัวข้อ ต่อไปนี้
  • บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องผ่านการตวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาก่อนส่งมายังกองบรรณาธิการ
  • คำรหัส (Keywords) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ควรเกินอย่างละ 5 คำ
  • บทนำ ประกอบด้วยความเป็นมา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ในการวิจัย
  • นิยามคำศัพท์เฉพาะ
  • วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตของการวิจัย แผนงานและระยะเวลาทำการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้
  • ผลการศึกษา (ถ้าเป็นตารางให้เขียนชื่อตารางกำกับไว้ที่ส่วนบนของตาราง ถ้าเป็นรูปภาพให้เขียนชื่อรูปภาพกำกับไว้ที่ส่วนล่างของรูปภาพ)
  • อภิปรายผลการศึกษา
  • ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
  • ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  • กิตติกรรมประกาศ
  • บรรณานุกรม
 7. รายละเอียดของต้นฉบับที่เป็นบทความวิชาการ ให้เรียงลำดับตามหัวข้อ ต่อไปนี้
  • บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องผ่านการตวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาก่อนส่งมายังกองบรรณาธิการ
  • คำรหัส (Key words) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ควรเกินอย่างละ 5 คำ
  • บทนำ
  • เนื้อเรื่อง
  • ส่วนสรุป
  • รายการอ้างอิง
 8. รายการอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้รูปแบบของ APA (American Psychological Association) ทั้งนี้ รายการอ้างอิงที่ปรากฏท้ายบทความต้องครบถ้วนและตรงกันกับรายการอ้างอิง In-Text Citation ที่อยู่ในเนื้อหาเท่านั้น
 9. กรณีที่มีการกล่าวอ้าง คัดลอก ข้อความ คำพูด รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าตอนหนึ่งตอนใดหรือทั้งหมดมาจากแหล่งใดๆ ก็ตาม โดยไม่ระบุหรืออ้างอิงถึงที่มาอย่างถูกต้องชัดเจน เจ้าของบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลงานและการกระทำของตนเอง
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in