วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี หรดาล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี ยหะกร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสิงห์ ไชยคุณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา นิยมาภา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. อริศรา เล็กสรรเสริญ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ชูศรี วงศ์รัตนะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณราชการ)

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกษียณราชการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิกุล เอกวรางกูร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา เจริญสุข
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ ศรีวิไล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ตระกูลรังสิ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร. วิมล ชอบชื่นชม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร. สุดาญา ออประยูร
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจาภา แพ่งเกษร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภัสกรณ์ วิทูรเมธา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบล สรรพัชญพงษ์
สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ วาสุกรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาพร สกุลวงศ์
วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร. ศรีสมร พุ่มสะอาด 
วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต (เกษียณราชการ)

ดร. กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์
วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in