วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

เงื่อนไขการพิจารณาคุณภาพบทความ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่นำลงตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (double-blind peer review) จำนวน 3 ท่าน ที่ไม่อยู่ในสังกัดสถาบันเดียวกันกับเจ้าของบทความ และได้รับการแจ้งผลจากผู้ทรงคุณวุฒิว่า เห็นชอบอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ได้ แต่บทความใดที่ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งผลว่า ไม่อนุมัติให้ลงตีพิมพ์ หมายถึง บทความนั้นจะถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ ทั้งนี้ ผลการตัดสินใจของบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in