ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

http://jrtl.rsu.ac.th

กระบวนการตรวจพิจารณาคุณภาพ

บทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำลงตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน แบบ double blinded และได้รับการแจ้งผลจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ว่าอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ได้ หากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน หรือ 1 ใน 2 ท่าน แจ้งผลว่าไม่อนุมัติให้ลงตีพิมพ์ หมายถึง บทความนั้นจะถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ โดย ทางกองบรรณาธิการฯ สามารถออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้แก่บทความที่ได้รับการอนุมัติให้ตีพิมพ์ได้ ในกรณีที่เจ้าของบทความแจ้งร้องขอ