ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

เกี่ยวกับเรา

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันอยู่ใน ฐานข้อมูล กลุ่มที่ 1 (ปี 2563-2567) สาขา Social Sciences ของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre (TCI))

วัตถุประสงค์

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านพัฒนาการเรียนการสอน ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อันมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
 • การพัฒนาศักยภาพของผู้สอน
 • การพัฒนารูปแบบการสอน
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
 • การพัฒนาเทคนิคการสอน
 • การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนทั่วไป
 • การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning หรือ นวัตกรรม
 • การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยสนับสนุนทางการเรียนรู้
 • การปรับปรุงพัฒนากระบวนการหรือวิธีการวัดและประเมินผล
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้เรียน
 • งานวิจัยในชั้นเรียน
 • ฯลฯ

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน และ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ซึ่งทางกองบรรณาธิการฯ จะนำบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ผ่านการตรวจพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารโดยเรียงลำดับตามคิวการตีพิมพ์

กระบวนการตรวจพิจารณาคุณภาพ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่นำลงตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (double-blind peer review) จำนวน 3 ท่าน และได้รับการแจ้งผลจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ว่าอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ได้ หากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน หรือ 2 ใน 3 ท่าน แจ้งผลว่าไม่อนุมัติให้ลงตีพิมพ์ หมายถึง บทความนั้นจะถูกปฏิเสธการตีพิมพ์