วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

 

เกี่ยวกับเรา

              วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันอยู่ใน ฐานข้อมูล กลุ่มที่ 1 (ปี 2563-2567)

สาขา Social Sciences ของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre (TCI))

 

วัตถุประสงค์

             วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านพัฒนาการเรียนการสอน ของคณาจารย์

นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อันมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ

            - การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

            - การพัฒนาศักยภาพของผู้สอน

            - การพัฒนารูปแบบการสอน

            - การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

            - การพัฒนาเทคนิคการสอน

            - การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนทั่วไป

            - การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning หรือ นวัตกรรม

            - การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยสนับสนุนทางการเรียนรู้

            - การปรับปรุงพัฒนากระบวนการหรือวิธีการวัดและประเมินผล

            - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้เรียน

            - งานวิจัยในชั้นเรียน

            - ฯลฯ

 

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่

            วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ

            - ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน

            - ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

           ซึ่งทางกองบรรณาธิการฯ จะนำบทความที่ผ่านการตรวจพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารโดยเรียงลำดับตามคิวการตีพิมพ์

 

ค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาบทความ

             ค่าธรรมเนียมรวม 6,000 บาท ต่อ 1 บทความ [มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาคุณภาพบทความ (double-blind peer review) จำนวน 3 คน] โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด  ดังนี้

  •  งวดที่ 1 จ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาคุณภาพบทความ เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท
  •  งวดที่ 2 จ่ายค่าธรรมเนียมการลงตีพิมพ์เผยแพร่ หลังจากบทความผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ได้ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท * กรณีที่บทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (rejected) ผู้เขียนบทความไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในส่วนนี้

      

บัญชีรับโอนเงินค่าธรรมเนียม :

             บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต

             ชื่อบัญชี: โครงการค่าบริการวิชาการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่บัญชี: 020-079144-0

            (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เมนู Submissions > คำแนะนำสำหรับผู้เขียน)

 

การตรวจพิจารณาคุณภาพบทความเพื่อลงตีพิมพ์

             บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่นำลงตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (double-blind peer review) จำนวน 3 ท่าน จากหลากหลายสถาบัน

และไม่ได้อยู่ในสังกัดสถาบันเดียวกันกับผู้เขียนบทความ

 

สถานที่พิมพ์

บริษัท เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ์ จำกัด

21/19-20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-5791155

 

กองบรรณาธิการ

ห้อง 1-602 (C ) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-7915689

 

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in