ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

http://jrtl.rsu.ac.th

เกี่ยวกับเรา
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน เป็นวารสารวิชาการที่มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน ปัจจุบันวารสารอยู่ในฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 (ปี 2563-2567) ของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

 

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารพัฒนาการเรียนการสอนเป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน และ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  โดยทางกองบรรณาธิการฯ จะนำบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ผ่านการตรวจพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงตีพิมพ์ในวารสารให้โดยเรียงตามลำดับคิวก่อน-หลัง

 

กระบวนการตรวจพิจารณาคุณภาพ

บทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำลงตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน และได้รับการแจ้งผลจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ว่าอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ได้ (Accepted) โดยทางกองบรรณาธิการ ฯ สามารถออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้แก่บทความที่ได้รับการอนุมัติให้ตีพิมพ์ได้

ในกรณีที่เจ้าของบทความแจ้งร้องขอ หากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน หรือ 1 ใน 2 ท่าน แจ้งผลว่า ไม่อนุมัติให้ลงตีพิมพ์ (Rejected) หมายถึง บทความนั้นจะถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าธรรมเนียม