วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรฏฐ์ พันธราธร                     

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพล ลิ้มพงษา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

 

บรรณาธิการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

กองบรรณาธิการ                                             

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์                                                    

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์       

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร                                                      

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร. อริศรา เล็กสรรเสริญ                                                      

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้                                                       

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      

รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล                                                   

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ              

รองศาสตราจารย์ ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์                                                          

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา เจริญสุข                                                          

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ ศรีวิไล                                                          

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย วิชัยดิษฐ                                                     

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ตระกูลรังสิ                                                      

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์                                                            

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบล สรรพัชญพงษ์                                                          

สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ วาสุกรี                                                                  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร. กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์                                                                            

วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in