วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ดำเนินการและประสานงาน

นางสาว การันตี ยะแสง
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

นาง สมบุญ นาคพรม
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาว ปนัดดา พึ่งบุญ
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.กฤตกร เจติยานนท์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาว วิภาดา เกื้อกูล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

อาร์ตเวิร์ค

นาง จิดารักษ์ ละออ
สำนักงาน Wisdom Media มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ตรวจสอบการอ้างอิง

นาง นฤมล พฤกษศิลป์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ตรวจพิสูจน์อักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชยานุวัชร
วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in