วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยวิธีการสร้างเรื่องเล่าแบบดิจิทัลตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซึม

Results of the Study of Students Creativity with Digital Storytelling Methods According to the Concept of Constructionism


บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาผลของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยวิธีการสร้างเรื่องเล่าแบบดิจิทัลตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซึม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่สมัครใจเข้าร่วมเรียนในวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายวิชา C-STEAM จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสร้างเรื่องเล่าแบบดิจิทัลตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซึม แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ แบบประเมินชิ้นงานการสร้างเรื่องเล่าแบบดิจิทัล และแบบสังเกตพฤติกรรม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า หลังจากการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวมเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 สอดคล้องกับคะแนนชิ้นงานการสร้างเรื่องเล่าแบบดิจิทัลครั้งที่ 2 สูงกว่าครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และจากการบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรม พบว่า ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมในด้านความคิดริเริ่มสูงสุด รองลงมาคือด้าน ความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุ่น และด้านความคิดละเอียดลออ ตามลำดับ

Abstract

      This research aimed to study the effect of students’ creativity through Digital Storytelling based on Constructionism. The sample group used in the research were 20 Grade 4 students from Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Elementary) in Semester 2, Academic Year 2020, who voluntarily participated in C-STEAM (learner development activity). The research instruments consisted of 1) a lesson plan using constructionism digital storytelling, 2) Torrance's Creativity Scale, 3) a digital Storytelling work assessment form, and 4) a behavioral observation form.

       The results of the study showed that after using the learning management plan, the students had a higher overall mean score for creativity at a statistically significant level of .01. Based on the record of students’ learning behaviour observation, it was found that they had the highest score in creativity followed by thinking fluency, flexible thought, and the elaboration thought, respectively.

Download in PDF (1.05 MB)

How to cite!

วรมณ ช่อไม้ทอง, & นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์. (2566). ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยวิธีการสร้างเรื่องเล่าแบบดิจิทัลตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซึม. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 17(2), 206-221

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in