วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

กองบรรณาธิการวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ห้อง 1-602(C) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: 02-7915689 (นางสาวการันตี ยะแสง)  E-mail: jrtl@rsu.ac.th

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in