วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 18, Number 1 (January - June), 2024

Table of Contents

Page
Research Articles
การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยรุ่นเยาว์ในยุคดิจิทัล
 

จีรศักดิ์ วงศ์กาญจนฉัตร และ กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
1-14
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้สุขศึกษาของนักศึกษาในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

พิชามญช์ จันทุรส และ สาริศา โตะหะ
15-26
การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในกองกำกับ 33 จังหวัดเชียงใหม่
 

สุธิดา พลชำนิ เกศนีย์ อิ่นอ้าย สุธาสินี ยันตรวัฒนา และ มนตา รัตนจันทร์
27-47
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้เชิงภาพ
เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

ธัญจิรา ทองมาก และ สุรีย์พร สว่างเมฆ
48-64
การประยุกต์ใช้สัญศาสตร์บนฐานของคอนสตรัคติวิสเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทำงานของเซลล์ ของนักเรียนชาติพันธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

นรมน โปธา และ สิรินภา กิจเกื้อกูล
65-78
การใช้การสอนเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 

นาถวดี นิวรรัมย์ นิธิดา อดิภัทรนันท์ และ วิไลพร ธนสุวรรณ
79-94
Learning Achievement and Satisfaction Using Online Gamification in China Elementary School Mathematics
 

Chen Tianjie Kanyarat Sriwisathiyakun and Piyapong Sumettikoon
95-112
แนวทางการเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองสำหรับผู้เรียนในหมวดการศึกษาทั่วไประดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประยุกต์ใช้หลักคิดแอนดราโกจี
 

ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย ภัทรา วยาจุต เดชศิริ โนภาส และ วลัยนาสภ์ มีพันธุ์
113-128
การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

ทัศนีย์ บุญแรง
129-142
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบออนไลน์วิชาหลักสถิติ เรื่อง การวัดค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจายโดยใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 

รุ่งโรจน์ เอียดเกิด
143-157
การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเปิดสามแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 

ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และ วรรณประภา สุขสวัสดิ์
158-171
การศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่น
 

นววิช นวชีวินมัย
172-190
การพัฒนาชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 

พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรีโพธิ์ อาภากร วัฒนะ และ วรุตม์ เอมอุดม
191-202
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in