วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยรุ่นเยาว์ในยุคดิจิทัล
 

Development of an Instrument for Measuring the Characteristics of Young Researchers in the Digital Age
 


วันที่ส่งบทความ: 3 มี.ค. 2565

วันที่ตอบรับ: 2 พ.ค. 2565

วันที่เผยแพร่: 1 ม.ค. 2567


บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะนักวิจัยรุ่นเยาว์ในยุคดิจิทัล และ 2) พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยรุ่นเยาว์ในยุคดิจิทัล โดยขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 5 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยรุ่นเยาว์ในยุคดิจิทัลกับนักเรียนจำนวน 65 คน จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบคุณลักษณะนักวิจัยรุ่นเยาว์ในยุคดิจิทัล ที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ (1) การช่างสงสัย (2) การสืบค้นสำรวจ (3) การร่วมมือกับผู้อื่น (4) การคิดแก้ปัญหา (5) การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และ(6) การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ 2) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบวัดชนิดมาตรประเมินค่า 5 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้ (1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนิ้อหา ของผู้ทรงคุณวุมิที่เกี่ยวข้อง  ค่าความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .95 และ 3) ความตรงของโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องเขิงประจักษ์ที่พิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน คือ Chi-Square (7, N=65) = 11.257, p= 0.128, CFI= 0.987, RMSEA =.097 แต่ละองค์ประกอบมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ในช่วง .674 ถึง .928

Abstract

This study aimed to 1) analyze components of the characteristics of young researchers in the digital age and 2) develop and examine the quality of an instrument for measuring the young researchers’ characteristics in the digital age. The first phase was a qualitative study consisting of synthesizing relevant research papers and interviewing the five key informants by purposive sampling. The second phase involved developing and assessing the quality of the instrument with 65 students from a school in Bangkok metropolis by simple random sampling. The research findings showed that 1) The characteristics of young researchers in the digital age which were obtained from the literature review and the expert interviewees’ qualitative data were composed of six components: (1) curiosity, (2) exploration, (3) collaboration, (4) problem solving, (5) creativity and (6) social media communication;

and 2) assessment of the quality of this 5-Likert scale measurement instrument revealed that (1) content validity as affirmed by relevant experts, (2) the overall Cronbach’s alpha coefficient was at .95, and (3) Construct validity was confirmed by the confirmatory factor analysis demonstrated that the model developed fitted with the empirical data: Chi-Square (7, N=65) = 11.257, p=0.128, CFI=0.987, RMSEA=.097. The factor loading of each component ranged from .674 to .928

Download in PDF (871.83 KB)

How to cite!

จีรศักดิ์ วงศ์กาญจนฉัตร, & กนิษฐ์ ศรีเคลือบ. (2567). การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะนักวิจัยรุ่นเยาว์ในยุคดิจิทัล
 . วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 18(1), 1-14

References

กิติพงษ์ เทียนตระกูล, ทัศนีย์ ผลเนืองนา, และ สุมิตรา เทียนตระกูล. (2553). การสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่ตระหนักในความเป็นไทยโดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นจาก http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14575

เมทินี ยอดเสาวดี. (2554). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความเป็นนักวิจัยของนักเรียนมัธยมศึกษา: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามตัวแปรสังกัด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณี แกมเกตุ. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2548). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Bjørkvold, T., & Blikstad-Balas, M. (2018). Students as researchers: What and why seventh-grade students choose to write when investigating their own research question. Science Education, 102(2), 304–341. https://doi.org/10.1002/sce.21324

Bollen, K. A. (1989). Structural Equations with Latent Variables. New York: John Wiley and Sons.

Cheminais, R. (2012). Children and Young People as Action Researchers: A Practical  Guide to Supporting Pupil Voice in Schools. UK: Open university press.

Dahl,T.I. (2014). Children as Researchers: We Have a Lot to Learn. In Gary B. Melton, Asher Ben-Arieh, Judith Cashmore, Gail S. Goodman & Natalie K. Worley (Eds), The SAGE Handbook of Child Research. Retrieved from https://doi.org/10.4135/9781446294758.n30

Deubel, P. (2017). Conducting Research-based Projects in Elementary Grades with Safety in  Mind. Retreived from https://thejournal.com/articles/2017/07/26/conducting-research-based-projects-in-elementary-grades-with-safety-in-mind.aspx

Fielding, M., & Bragg, S. (2003). Student as Researchers: Making a Difference. Cambridge: Pearson Pub. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/42794860_Student_as_Researchers_Making_a_Difference

Kellett, M. (2005). Children as active researchers: a new research paradigm for the 21st century? Retrieved from https://oro.open.ac.uk/7539/1/MethodsReviewPaperNCRM003.pdf

Kostromina, S. N., Bordovskaia, N. v., Rosum, S. I., Moskvicheva, N. L., & Iskra, N. N. (2014). Research potential and cognitive features of students. Psychology in Russia: State of the Art, 7(4), 122–136. doi.org/10.11621/pir.2014.0411

O’Donnell, H. (2017). UFA Young Researchers and Evaluators Impact Report. Journal of Extension, 34(6). Retrieved from http://www.childrensuniversity.co.uk/media/2074975/ufa-report-final.pdf

Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., De Jong, T., Van Riesen, S. A. N., Kamp, E. T., …Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. In Educational Research Review,14, 47–61. doi.org/10.1016/j.edurev.2015.02.003

Randall, V., Reel, D., & Smith, N. (2020). Teachers and Young Researchers in Action. London: Routledge.

Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators:  DigCompEdu. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/132627227.pdf

Şahhüseyinoǧlu, D. (2010). Children as researchers: A report from 6 year old Turkish students “science” classroom. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5152–5156. doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.837

Taylor & Francis authors. (2020). 4 skills for researchers of the future. Retrieved from https://authorservices.taylorandfrancis.com/blog/research-impact/5-must-have-skills-for-researchers-of-the-future/

Willison, J., O’Regan, K., & Kuhn,S.K. (2013). Research Skill Development Framework. Retrieved from https://commons.und.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=oers

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in