วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 

Development of the Generating Electricity from Water Turbines Experimental Kit for Bachelor of Engineering Program Students at Rangsit University
 


วันที่ส่งบทความ: 3 พ.ค. 2565

วันที่ตอบรับ: 1 ก.ย. 2565

วันที่เผยแพร่: 1 ม.ค. 2567


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำ 2) ศึกษาประสิทธิผลของชุดทดลอง 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ลงทะเบียนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างถูกทดสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนเรียน เมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์ ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ชุดทดลอง และสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำ จากนั้นทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจาย การทดสอบแบบที และมาตราส่วนประมาณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำประกอบด้วย ชุดทดลอง เอกสารปฏิบัติการทดลอง โปรแกรมแลปวิว เพื่อควบคุมและแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ 2) ชุดทดลองมีผลการทดลองที่มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยจากทฤษฎี 3.53 % 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมากในการใช้ชุดทดลองนี้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72

Abstract

The objectives of this research were 1) to design and develop the generating electricity from water turbines experimental kit, 2) to study the effectiveness of the experiment kit, 3) to compare the learning achievement and 4) to study the satisfaction of the sampling groups. The experimental kit was constructed by 30 students of the first year of the Bachelor's in mechanical engineering students of Rangsit University, who were attending class in the first semester of the academic year of 2021 by using purposive sampling. The sample group was asked to do the pre-test for measurement their knowledge before experiment. After 1 week, the sample group was given the experimental kit to try out. They were surveyed on their satisfaction with the trial and they were tested to measure academic achievement. The obtained data were analyzed in terms of mean, percentage, standard deviation, coefficient of variation, t-test and rating scale. The following findings were obtained: 1) the generating electricity from water turbines experimental kit consisting of the experimental devices and documents, and the LabVIEW program was used to control and display data on the computer screen, 2) the experimental kit has experimental results with an average error value from the theory about 3.53%, 3) the learning achievement of the sample group before and after the experiment were significantly  at .05 statistical level and 4) the sample group has a high level of satisfaction with the experimental kit--the mean scores and standard deviation were found to be 4.13 and 0.72 respectively.

Download in PDF (2.2 MB)

How to cite!

พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรีโพธิ์, อาภากร วัฒนะ, & วรุตม์ เอมอุดม. (2567). การพัฒนาชุดทดลองการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 . วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 18(1), 191-202

References

คมกฤช ขํายัง. (2556). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาประลอง (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรีโพธิ์. (2555). เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำ (เอกสารประกอบการสอน).ปทุมธานี: วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พงษ์ศิลป แก้วรัตนศรีโพธิ์. (2556). การพัฒนาชุดทดลองกังหันลมจำลอง (รายงานการวิจัย). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

สุราษฎร์ พรมจันทร์. (2552). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

Essom company limited. (2016). Mini pelton turbine Instruction manual. N.P.: n.p. 

Markus, E. (1992). Micro pelton turbines. St.Gallen: SKAT Swiss centre for development cooperation in technology and management.

National Instruments Corporate. (2003). LabVIEW user manual. N.P.: n.p. 

Rolf, W. & Alex, A. (1992). Village electrification. St.Gallen: SKAT Swiss centre for development cooperation in technology and management.

 

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in