วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 16, Number 1 (January - June), 2022

Table of Contents

Page
Research Articles
การเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับการเรียนและทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครู ผ่านการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับห้องเรียนออนไลน์
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ และ ประภาศิริ รัชชประภาพรกุล
1-17
การศึกษาการใช้แนวคิดการวิจัยเป็นฐานร่วมกับการศึกษาผ่านบทเรียนในการส่งเสริมการคิดของนักเรียน
กัญญารัตน์ โคจร กันยารัตน์ สอนสุภาพ และ สมทรง สิทธิ
18-32
การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีการโต้แย้ง ในรายวิชาชีววิทยา
ไอย์ลดา สมภาร เมษยะมาศ คงเสมา และ จีระวรรณ เกษสิงห์
33-49
Effectiveness of Incorporating the Think Pair Share Technique Into Cooperative Activity-Based Learning on English-Major Students’ Teamwork Ability
Chayaporn Kaoropthai
50-63
ผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  
ดวงจันทร์ แก้วกงพาน และ ชิสาพัชร์ ชูทอง
64-82
พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นภัสกรณ์ วิทูรเมธา วารินทร์ บินโฮเซ็น และ วิลาวรรณ เทียนทอง
83-101
การพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการจีแพส สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา
พัฒนจิตต์ สุขไพบูลย์ ศศิธร กาญจนสุวรรณ และ สุวพร เซ็มเฮง
102-118
การสร้างเสริมทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอล ของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี
มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์
119-137
การวิเคราะห์วาทกรรมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องอัตลักษณ์  บทบาท และความเชี่ยวชาญ
Lalana Pathomchaiwat
138-154
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สำหรับนิสิตวิชาชีพครู
วิภาพรรณ พินลา และ วิภาดา พินลา
155-168
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงทฤษฎีของกระบวนการทางปัญญาในการนึกภาพ เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงพื้นที่ของนักศึกษาครู
ศิริศักดิ์ ทิพย์ทวีชาญ อัมพร ม้าคนอง และ วิชัย เสวกงาม
169-183
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูใหม่สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Futures Research
สายัณห์ ต่ายหลี ทวีศิลป์ กุลนภาดล และ อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
184-200
การศึกษาแบบจำลองแนวคิดการออกแบบเว็บไซต์สำหรับพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในกลุ่มไทยดิจิทัลเนทีฟ
สิรดา ไวยาวัจมัย และ เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต
201-215
การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาชีววิทยาผนวกวิธีการสอนและเทคโนโลยีของนักศึกษาครูชีววิทยา ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกรณีตัวอย่าง
อรอุมา พันธ์เกตุ นันทรัตน์ เครืออินทร์ และ ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
216-240
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in