วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  

Result of Learning Management for Self-learning Promotion to Develop Science Learning Innovative Media and Technology, and Communication of Pre-Service Science Teachers


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) ศึกษาความพึงพอใจ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 47 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) แบบสังเกตสังเกตพฤติกรรม 3) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 4) แบบสอบถาม
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ 5) แบบสำรวจความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ โดยการอธิบายปรากฏการณ์ผ่านการเขียนสะท้อนคิดของผู้เรียน การบันทึกภาพผ่านกล้องโทรศัพท์ การสัมมนากลุ่มย่อย สรุปและถอดบทเรียน ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบระบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ใช้ ADDIE Model มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการนำไปใช้ และขั้นการวัดและประเมินผล เป็นรูปแบบที่นำมาออกแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่าจากองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ภาพรวมหลังการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ x = 4.51, S.D.= 0.58 อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเท่ากับ x = 4.95, S.D.= 0.50 อยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

This research aims to 1) design learning management for self-learning promotion, 2) study the results of promotion learning management for self-learning, and 3) study satisfaction. Target groups were 47 third year students in general science major who have enrolled in the course of creating innovative learning materials for science on semester 1, academic year 2020, using a purposive selection. The research instruments were 1) learning management plan of self-learning promotion,
2) observational form, 3) semi-structured interview, 4) self-learning questionnaire, and 5) the satisfaction survey. The data were analyzed by statistical analysis. Quantitative data using descriptive statistics, mean and standard deviation. Qualitative data analysed by explaining the phenomenon through the reflection of the students by taking pictures through the phone camera, small group seminars, summary and transcription.

The research results found that Instructional System Design (ISD), researcher has used ADDIE Model with 5 steps, including analysis state, design stage, development stage, implementation stage, evaluation stage as a model for designing learning management for self-learning promotion. The results of learning management for self-learning promotion of science media innovative development was found that from 3 components; the overall picture after receiving the learning activities was x = 4.51, S.D.= 0.58 at the highest level, and the satisfaction towards the learning management of
pre-service science teacher were promoted on self-learning, equal to x = 4.51, S.D.= 0.58 at the highest level.

Download in PDF (796.79 KB)

How to cite!

ดวงจันทร์ แก้วกงพาน, & ชิสาพัชร์ ชูทอง. (2565). ผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  . วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(1), 64-82

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in