ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.15 No.2 , July - December 2021.
Table of Contents
Page
Research Articles
การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับผลของการใช้แนวคิดแผนภาพมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้
จุฑามาศ แสงงาม
1-10
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์และการคิดนอกกรอบ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 

เธียรดนัย เสริมบุญไพศาล วิชัย เสวกงาม และ พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ
11-30
การพัฒนาแบบวัดการคิดเชิงวิพากษ์ตามแนวคิดของเดรสเซลล์และเมย์ฮิว
โดยเน้นสถานการณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

ปัญญา แจ้งสว่าง ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ และ เอกรัตน์ ทานาค
31-46
ความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเด็กของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็ก 2

แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ จุฑามาศ พายจะโปะ และ จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี
47-64
การพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยใช้ ICT เป็นฐาน

ณฤดี เนตรโสภา
65-81
การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา โดยการใช้ชุดการฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ ในรายวิชาสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปรารถนา ผดุงพจน์
82-95
การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

อัจฉรีย์ พิมพิมูล
96-111
Grade-11 Students’ Understanding of Matrix Multiplication after Participating in Matrix Transformation Activities According to Pirie-Kieren’s Model: A Case Study
Pichanan Noythathong Wararat Wongkia และ Parames Laosinchai
112-127
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ
 

ภัทรวดี สุวรรณศร และ ดนีญา อุทัยสุข
128-139
การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาชีววิทยา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีการโต้แย้ง
นลินี สอนชา เมษยะมาศ คงเสมา และ จีระวรรณ เกษสิงห์
140-153
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

กฤติญาภรณ์ นิพรรัมย์ สาธิตา ทากัน และ น้ำฝน คูเจริญไพศาล
154-172
การศึกษาผลการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษผ่านพอดคาสต์เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และ จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
173-185
กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงบวกของนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา
รัตนลักษณ์ มณีรัตนโชติวงศ์ และ จรูญศรี มาดิลกโกวิท
186-200
Review Articles
การเรียนการสอนระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานภายหลังเหตุการณ์ไวรัสโควิด-19 ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่
 

ศิริภัททรา จุฑามณี เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม และ ณิชกุล พิชาชาญ
201-210