ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.16 No.2 , July - December 2022.
Table of Contents
Page
Research Articles
การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับคุณภาพการอุดมศึกษาและการฝึกอบรมที่ส่งผลต่อศักยภาพทางธุรกิจ ที่มีศักยภาพทางนวัตกรรมเป็นตัวแปรปรับ
กรวุฒิ แผนพรหม ณัฐพล อนันต์ธนสาร และ สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
1-18
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีสำหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี
สรธัญ สิทธิกรณ์ และ จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล
19-34
การประเมินความพร้อมของนักศึกษาก่อนการทำปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยใช้ Socrative
ชาญวิทย์ คำเจริญ ขวัญหทัย กวดนอก และ พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี
35-51
ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ดวงเดือน แสงแพร้ว และ สกล วิแก้วมรกต
52-72
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต
นิภา กิมสูงเนิน และ ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง
73-87
Development of the Training Packages for Professional Development of English Instructors from Prathom Suksa 1 to Mathayom Suksa 3 Based on the International Qualification Frameworks
Paweenai Boonpok Udomluk Koolsriroj และ Sitthikorn Sumalee
88-101
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการให้เหตุผลเชิงกรณีร่วมกับแนวคิดการสะท้อนคิด เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้สื่อดิจิทัลของนักเรียนประถมศึกษา
พรศิริ สันทัดรบ วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า และ ยศวีร์ สายฟ้า
102-115
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ กฤษณะ หลักคงคา และ ชไมพร ไกยสิทธิ์
116-132
ผลการใช้การแสดงบทบาทสมมุติด้วยการจำลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของ นักเรียนออทิสติกเรียนรวมในระดับประถมศึกษา: การทดลองนำร่อง
พุมพนิต คงแสง
133-148
การเสนอแนวการจัดนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการทรัพยากรชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วินิตตา หาญใจ และ ชรินทร์ มั่งคั่ง
149-163
การศึกษาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นศิษย์การบินของนักศึกษาสถาบันการบิน
ศุภกฤต อริยะปรีชา และ คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
164-174
ผลการใช้กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI
สุชานันท์ จงนอก นพพร แหยมแสง และ วรนุช แหยมแสง
175-187
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีรื้อสร้างและแนวคิดการโต้แย้ง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการวิพากษ์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
สุธิญา พูนเอียด วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า และ ชาริณี ตรีวรัญญู
188-205
Review Articles
ภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลต่อกระบวนการเรียนการสอน
เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม และ โกสุม เศรษฐาวงศ์
206-213