วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 14, Number 2 (July - December), 2020

Table of Contents

Page
Research Articles
การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาทางสถิติด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ การใช้คำถามกระตุ้นกระบวนการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จามจุรี ตื้อเชียง จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม และ วนินทร สุภาพ
1-14
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนบรรยายภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคชุดรูปภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณัฐนันท์ จาดดำ และ ชนัดดา ภูหงษ์ทอง
15-28
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการสร้างเคลื่อนที่แบบหยุดและอินโฟกราฟิก
ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
29-44
การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนชลประทานผาแตก จังหวัดเชียงใหม่
ทัศนีย์ บุญแรง
45-57
Learning Outcomes on Nuclear Chemistry and 21st Century Skills of the First-Year Undergraduates Students through Cooperative Learning and Self-Directed Learning
Numphon Koocharoenpisal
58-75
แบบจำลองระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดินและระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง เพื่อการเรียนการสอนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นิติวิศว์ แตงไทย ภัทรยศ เขียวชอุ่ม และ ประวีณ โล่ห์สุวรรณ
76-90
Needs Assessment of Spatial Ability Improvement of Students in the Field of Design in Thai Higher Educational Institutions
Nootjaree Lohakarn Pornsook Tantrarungroj and Praweenya Suwannatthachote
91-104
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโดยใช้ทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วนิดา เที่ยงสงค์ และ อนุวัต ชัยเกียรติธรรม
105-121
การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมายของนิสิตคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบรายวิชาปัญหาพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
วาทินี อมรไพศาลเลิศ
122-137
การพัฒนาสื่อชุด “ASDemocracy” เพื่อเสริมสร้างสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย เรื่อง การเลือกตั้ง สำหรับบุคคลออทิสติก
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
138-152
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การเรียงลำดับคำในประโยคภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โศรยา วิมลสถิตพงษ์ มัลลิกา มาภา และ จรรยวรรณ เทพศรีเมือง
153-164
การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS เป็นสื่อการเรียนรู้อิสระและระบบสนับสนุนสำหรับนักศึกษาเพื่อฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
สุพจนินท์ ดวงจินดา เสถียรพันธ์ และ พนิตนาฏ ชูฤกษ์
165-177
ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการและการเรียนรู้นอกห้องเรียนเชิงสังคมศึกษาที่มีต่อการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย
อังศุมาลิน ติดตระกูลชัย และ อรพรรณ บุตรกตัญญู
178-192
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in