วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 14, Number 1 (January - June), 2020

Table of Contents

Page
Research Articles
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์
จิรวุฒิ คุวานันท์
1-15
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน
เจิดนภา แสงสว่าง ปาริชาต ชูประดิษฐ์ และ ธิดารัตน์ สิงห์ศรี
16-32
The Effectiveness of Implementing Self-Monitoring and Peer Feedback Strategies with Mixed-Ability Students in an English Essay Writing Class
Thanakorn Weerathai and Tanyaporn Arya
33-48
ลำดับขั้นคุณลักษณะของการรู้สะเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นพรัตน์ ใบยา สังวรณ์ งัดกระโทก และ ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
49-65
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นิภาพร นนท์ณรงค์ วาสนิล
66-82
การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านวรรณคดีไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยการประยุกต์ใช้กลวิธีมัลติพาร์ท เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนสะท้อนคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
83-96
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา GEN133 เขียนแบบวิศวกรรม เรื่อง การใช้คำสั่งในการสร้างภาพสองมิติ
พันธุ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ
97-108
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับโซเชียลมีเดียกับการพัฒนาศิลปะการเขียน เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วรพงศ์ ไชยฤกษ์
109-123
วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่เน้นการใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ที่ส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ศมกร ศิลาโชติ สิรินภา กิจเกื้อกูล และ วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
124-137
การส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีของครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาสะท้อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
138-152
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง เครื่องมือการศึกษาสุขภาพชุมชน
สามารถ ใจเตี้ย
153-163
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ประกอบผังกราฟิกสำหรับเด็กปฐมวัย
อัครพล ไชยโชค ปัทมาวดี เล่ห์มงคล และ ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
164-176
Design and Development of the Experimental Kit for Limiting Reagent Study Using a Smartphone
Apaporn Boonmee NuntapornMoonrungsee and SunisaSuwancharoen
177-188
Review Articles
Learning Theories and Technology: a Qualitative Inquiry
Bruce Weeks and Gessannee Mannerutt
189-206
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in