วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 13, Number 2 (July - December), 2019

Table of Contents

Page
Research Articles
อนาคตภาพของโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์: กรณีศึกษาศูนย์มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ.2556 – 2562)
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
1-14
การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชา ITE495 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยการเรียนรู้บนฐานของเกม ปัญหาและโครงงาน
โกวิท รพีพิศาล
15-30
การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2555
คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา และ ศุภกฤต อริยะปรีชา
31-40
การศึกษาสภาพจริยธรรมและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม ด้านการมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ชัชชญา พีระธรณิศร์
41-53
การพัฒนาความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ไตรรงค์ เมธีผาติกุล ธิติยา บงกชเพชร และ คเชนทร์ แดงอุดม
54-70
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทนันยา คำคุ้ม และ ฐาปนี สีเฉลียว
71-86
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่อง การทำงานของเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์
ปรียา อนุพงษ์องอาจ และ ธวัช แก้วกัณฑ์
87-98
สภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปิยะพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ อัจฉรีย์ พิมพิมูล และ มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม
99-114
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกหัดครูเกษตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พัฒนา สมนิยาม กมลสร ลิ้มสมมุติ และ วรพร สังเนตร
115-122
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
วาสนา ทองทวียิ่งยศ และ ต้องลักษณ์ บุญธรรม
123-134
การศึกษาแบบแผนการตอบข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้ทฤษฎีเส้นโค้งเอส–พี
ศิริวรรณ วาสุกรี
135-150
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วม กับเทคนิคห้องเรียนกลับทางสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สาธิต ชุมของ ธิติยา บงกชเพชร และ เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์
151-163
ผลของการใช้ myCourseville เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาวิตรี สิงหาด ภูษณิศา มีนาเขตร และ อธิพงศ์ สุริยา
164-179
Review Articles
[Retracted article] แกะรอยเด็กอัจฉริยภาพ
นิวัฒน์ สาระขันธ์
180-199
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in