วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ผลของการใช้ myCourseville เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

The Effect of myCourseville as a tool for teaching and learning to promote the development of 21st Century Learning skills, in Gerontological Nursing Subject of Nursing Students, Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ myCourseville เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงคือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน 85 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามผลของการใช้ myCourseville และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับมากที่สุด (x =4.65, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด3 อันดับแรกคือทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (x =4.74, S.D. = 0.68) รองลงมา คือทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (x =4.72, S.D. = 0.74) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (x =4.68, S.D. = 0.66) ตามลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (x =4.56,S.D. = 0.68) และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลจากการเรียนโดยใช้ myCourseville เป็นเครื่องมืออยู่ในระดับมากที่สุด (x =4.60, S.D. = 0.62)

Abstract

The purposes of this descriptive research was to study effect of myCourseville as a tool for teaching and learning in order to promote the development of 21st Century Learning skills, in Gerontological Nursing Subject of nursing students, Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University. The Purposive sampling group were 85 nursing students in the 2nd year, Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University, those enrolled in the Gerontological Nursing. The research tools used in this study were myCourseville questionnaire and satisfaction questionnaire and data were analyzed by using descriptive statistics. percentage, mean, standard deviation.

The results of the research were as follows. For each skill domain, it revealed that it was in a highest level. However, Three aspects which possessed the highest mean were computing and ICT Literacy (x  = 4.74, S.D. = 0.68), critical thinking and problem solving (x  = 4.72, S.D. = 0.74), creativity and innovation (x  = 4.68, S.D. = 0.66) , the nursing students had a lowest level in cross-cultural understanding (x  = 4.56,S.D. = 0.68)and The nursing students were satisfied with learning by using the myCoursevillein the highest level. (x  = 4.60, S.D. = 0.62)

Download in PDF (416.4 KB)

DOI: 10.14456/jrtl.2019.26

How to cite!

สาวิตรี สิงหาด, ภูษณิศา มีนาเขตร, & อธิพงศ์ สุริยา. (2562). ผลของการใช้ myCourseville เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 13(2), 164-179

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in