วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2555

Physical Fitness Test of Aviation Institute Students Rangsit University Academic Year 2012


บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสถาบันการบิน สาขาวิชานักบินพาณิชย์และการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษา จำนวน 104 คน เป็นชาย 94 คน และ หญิง 10 คน ซึ่งลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชานักบินพาณิชย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ ICSPFT (International Committee for the Standardization of Physical Fitness Test) สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้จากค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าคะแนนที (t – score)

ผลการวิจัยพบว่าสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาเมื่อทดสอบแล้วสรุปได้ดังนี้: นักศึกษาชาย ระดับสูงมาก (ค่าที = 68 หรือมากกว่า) ระดับสูง (ค่าที = 59 – 67) ระดับปานกลาง (ค่าที = 42 – 58) ระดับต่ำ (ค่าที = 33 – 41) ระดับต่ำมาก (ค่าที = 32 หรือน้อยกว่า) นักศึกษาหญิง ระดับสูงมาก (ค่าที = 64 หรือมากกว่า) ระดับสูง (ค่าที = 57 – 63) ระดับปานกลาง (ค่าที = 44 – 56) ระดับต่ำ (ค่าที = 37 – 43) ระดับต่ำมาก (ค่าที = 36 หรือน้อยกว่า) แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาชายมีสมรรถภาพทางกายในระดับสูงมากมีค่าสูงกว่านักศึกษาหญิง แต่ในระดับต่ำมากสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิงสูงกว่านักศึกษาชาย การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต กับสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายและหญิงอายุ 18 ปี ของกรมพลศึกษาโดยเฉลี่ยมีเกณฑ์สูงกว่านักศึกษาสถาบันการบิน

Abstract

The purpose of this research was to test the physical fitness of Aviation Institute Students and comparison of physical fitness among male students and female students. The samples used in the study were 104 students, 94 male students and 10 female students, who enrolled in the first and second years of the undergraduate program in Commercial Pilot. The instruments used in the research were: The International Standard Test for Physical Fitness (ICSPFT) is an internationally recognized test of physical fitness. The data were analyzed by means of percentage, mean, standard deviation, t-score.

The results of the test showed that the physical fitness of the students when classified as follows: Very High of male students (t= 68 or higher), High (t= 59 - 67), Moderate (t= 42 - 58), Low (t= 33-41), Very Low (t= 32 or less) Very High of female students (t = 64 or higher), High (t= 57 - 63), Moderate (t= 44 - 56), Low (t= 37 - 43), Very Low (t= 36 or less). They also showed that male students have higher levels of physical fitness than female students, but at a very low level the physical fitness of female students was higher than that of male students. Comparison of physical fitness among Aviation Institute Students Rangsit University with the physical fitness of 18 year old male and female students of the Department of Physical Education, On average, there are more criteria than Aviation Institute Students.

Download in PDF (321.08 KB)

DOI: 10.14456/jrtl.2019.16

How to cite!

คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา, & ศุภกฤต อริยะปรีชา. (2562). การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2555. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 13(2), 31-40

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in