วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 10, Number 2 (July - December), 2016

Table of Contents

Page
Research Articles
การพัฒนาชุดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสูงอายุเพื่อส่งเสริมความเข้าใจผู้อื่นในเด็กปฐมวัย
กนกวรรณ แก่นนาคำ และ ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
1-11
ความตระหนักของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพครู
กัญญาพร น้ำจันทร์
12-26
การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ สำหรับวิชา IMA105 การโปรแกรมบนเว็บ
วุฒิพงษ์ ชินศรี และ วิไลลักษณ์ ตรีพืช
27-37
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนคณิตศาสตร์ธุรกิจและ ผลการกำกับตนเองในการเรียนระหว่างนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบ 3C3R และ การฝึกการกำกับตนเองในการเรียน
สุชาติ เจริญนิตย์
38-48
การพัฒนาชุดทดลองหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวแบบ 1.1
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
49-57
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญจำเป็นของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ชัชชญา พีระธรณิศร์ สุชาดา นันทะไชย อัจฉรา นิยมาภา และ ราชันย์ บุญธิมา
58-72
การประเมินโครงการอบรม “เศรษฐีน้อยพอเพียง” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
สัณฐิติ ยรรยงเมธ
73-84
Development of a Blended Learning System Using the Flipped Classroom Model to Enhance Students’ Learning Achievement in a Developmeny Communication Course
Edmund G. Centeno and Narong Sompong
85-96
Review Articles
Following ‘Recipes’ for Chemistry Teaching: Be careful!
Patcharee Rompayom Wichaidiะ and David James Chapman
97-111
การประยุกต์ใช้การออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธีสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
112-120
แนวทางการกำหนดหัวข้อการวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
121-133
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in