วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนคณิตศาสตร์ธุรกิจและ ผลการกำกับตนเองในการเรียนระหว่างนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบ 3C3R และ การฝึกการกำกับตนเองในการเรียน

Comparison of Undergraduate Student’s Achievement in Business Mathematics Subject and Self-Regulated Learning Outcomes with Difference instruct of 3C3R and training for SRL


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและผลการกำกับตนเองในการเรียนโดยวิธีการ
สอนแบบ 3C3R กับการสอนแบบปกติและการฝึกการกำกับตนเองกับการไม่ได้ฝึกการกำกับตนเองในการเรียนและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างคะแนนค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม 2 ตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนามวิธีการดำเนินการวิจัยเป็นการ
วิจัยเชิงทดลองกับตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจปีการ
ศึกษา 2558 ทั้งหมด 4 กลุ่มจำนวนตัวอย่าง 173 คนโดยกำหนดให้วิธีการสอนและการฝึกการกำกับตนเองในการเรียนเป็น
ตัวแปรต้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ธุรกิจกับผลการกำกับตนเองในการเรียนเป็นตัวแปรตามผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติและได้รับการฝึกการกำกับตนเองในการเรียนมีแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
กลุ่มอื่นและมีผลการฝึกการกำกับตนเองในการเรียนสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Abstract

This research aims to study undergraduate students’ achievement in Business Mathematics Subject
and self-regulated learning outcomes using 3C3R Instruction Method VS. General Instruction Method and SRL
Training VS.Non-SRL Training. The different mean score of 2 variances were analysed by multivariate analysis
of variance. The research design is an experimental research with 173 Bangkok University undergraduate students
enrolled in Business Mathematics Subject in Academic Year 2015. The subjects were divided into 4 groups
with different instruction methods. The instruction method and SRL training were specified as independent
variables while the subjects’ achievement in Business Mathematics Subject and SRL outcomes as dependent
variables. The research findings revealed that students received general instruction method accompanied
with SRL training obtained higher learning achievement when compared to other groups. Additionally, their SRL outcomes were statistically significant higher than others at the P-Value of 0.05

Download in PDF (441.63 KB)

How to cite!

สุชาติ เจริญนิตย์ (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนคณิตศาสตร์ธุรกิจและ ผลการกำกับตนเองในการเรียนระหว่างนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบ 3C3R และ การฝึกการกำกับตนเองในการเรียน. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 10(2), 38-48

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in