วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาชุดทดลองหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวแบบ 1.1

Development of theExperimental Set for Refractive Index Measurements of Liquids version 1.1


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดทดลองหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวแบบ 1.0 ไปสู่แบบ 1.1 โดยการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ปรับมุมตกกระทบจากแผ่นวัตถุสี่เหลี่ยมที่มีความหนา 3 ระดับไปสู่ฐานพื้นเอียง 2) ทดสอบหาประสิทธิภาพ
ของชุดทดลองหาค่าดัชนีหักเหของของเหลว 1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ภาควิชาฟิสิกส์
จำนวน 2 คน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์เอกฟิสิกส์ จำนวน 3 คน นักศึกษาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 45 คนเป็นกลุ่มเป้าหมายเจาะจง ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนมุม
ตกกระทบจากแผ่นวัตถุสี่เหลี่ยมที่มีความหนา 3 ระดับของชุดทดลองหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวแบบ 1.0 เป็นวัตถุที่มีรูป
เป็นสามเหลี่ยมของชุดทดลองหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวแบบ 1.1 และทดสอบประสิทธิภาพโดยทดลองหาค่าดัชนีหักของ
ของเหลว 4 ชนิด คือนำ กลีเซอรีน น้ำเชื่อมความเข้มข้น 50% และน้ำมันปาล์ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.336-1.371, 1.437-1.508,
1.393-1.434 และ 1.393-1.502 ตามลำดับ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเลื่อนน้อยกว่า 5%

Abstract

The objectives of this work were 1) to reconstruct the refractive index experimental setfrom version
1.0 to version 1.1 by changing the part of the varied angle of incidence from rectangle plate with three steps
of thickness to triangle and 2) to study the efficiency of them. Two physics lecturers, 3 students from master
of art program (teaching science-physics) and 45 students from the college of engineer were the target group
in this study.The results revealed that the researcher changed the part of the varied angle of incidence from
rectangle plate with three steps of thickness to triangle and used to the efficiency of them by experiment.
The average refractive indices of 4 types of liquids; water, glycerine, 50% of syrup and palm oil were
1.336-1.371, 1.437-1.508, 1.393-1.434 and 1.393-1.502, respectively. The error percentage of this simple
refractive index experimental set was less than 5%

Download in PDF (562.86 KB)

How to cite!

กาญจนา จันทร์ประเสริฐ (2559). การพัฒนาชุดทดลองหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวแบบ 1.1. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 10(2), 49-57

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in