วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

แนวทางการกำหนดหัวข้อการวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

How to come up with a thesis topic on English instruction for the 21 century


บทคัดย่อ

     บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสามารถกำหนดหัวข้อการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ได้นอกจากการเลือกหัวข้อตามความสนใจของตนแล้วผู้วิจัยต้องศึกษาพื้นฐาน
การเปลี่ยนแปลงทางบริบทของการศึกษาในประเทศทั้งเรื่องนโยบายโปรแกรมการศึกษาบริบทของชุมชนและลักษณะเฉพาะ
ของโรงเรียนผู้วิจัยต้องศึกษาวิทยานิพนธ์ที่เคยมีการศึกษามาในอดีตควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจในการทำวิจัยใน
ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ผู้วิจัยควรศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการกำหนดให้สอดแทรกในวิชาแกนได้แก่ทักษะ
(1) ด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (2) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (3) ด้าน
การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (4) ด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (5) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (6) ด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (7) อาชีพและทักษะการเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จะช่วย
พัฒนาความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนทั้งการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

Abstract

     This paper aimed to help English teachers and researchers develop an English language instruction research topic relevant to the 21st century. Besides, selecting their own topic of interest, the researchers must study the fundamental transformation of education such as national policies, programs, and supports to local community contexts and school-specific professional cultures. To understand research needs and development of the 21st century; it is important to consider how other researchers have conducted their research over the past decades. Moreover, they need to study the focus of the partnership for 21st century skills, integrated into core academic subjects. Those significant skills were: (1) collaboration, teamwork and leadership, (2) real-world problem-solving and critical thinking, (3) creativity and innovation, (4) cross-cultural understanding, (5) the use of ICT (6) effective communication and media literacy skills, and (7) career and learning skills, which are expected to improve students’ performance and learning achievement in preparation for furthering their future education and work

Download in PDF (343.45 KB)

How to cite!

ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (2559). แนวทางการกำหนดหัวข้อการวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 10(2), 121-133

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in