วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Development of a Blended Learning System Using the Flipped Classroom Model to Enhance Students’ Learning Achievement in a Developmeny Communication Course


บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped Classroom) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในหลักสูตรพัฒนาการสื่อสาร กระบวนการวิจัยประกอบ
ด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) การสังเคราะห์ของวรรณกรรมต่างๆเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้การออกแบบการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน 2) การพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้เอ็ดโมโด (Edmodo) และ 3) การ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้แนวคิดรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยการวิจัยดังนี้
ใช้นักเรียนที่ลงทะเบียนในรายวิชา DEVC40 (การพัฒนาการสื่อสาร) จำนวน 162 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557-
2558 โดยการสุ่มตัวอย่างได้กลุ่มควบคุมที่ใช้การเรียนการสอนแบบปกติและกลุ่มทดลองที่ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
กับการใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ
     ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการออกแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นการออกแบบที่มีประสิทธิภาพของระบบการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึ่งรูปแบบประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 1) การประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนลักษณะเฉพาะของผู้เรียน แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บทบาทและความรับผิดชอบของทั้งผู้สอน
และผู้เรียน และความท้าทายขององค์กรการเรียนรู้ 2) การวางแผนและออกแบบห้องเรียนกลับด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
การเรยี นการสอนแผนการสอนกลยทุ ธก์ ารสอนในชนั้ เรยี นเครอื่ งมอื และเทคโนโลยแี ละเครอื่ งมอื ทใี่ ชใ้ นการประเมนิ ผลการเรยี นรู้
3) สร้างและทดสอบ 4) ดำเนินการจัดการห้องเรียนกลับด้าน และ 5) การประเมินและปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปของ โดย
การประเมินรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญนั้นมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านของการยอมรับ ( x = 4.8) ประโยชน์ ( x = 4.6) ความ
สัมพันธ์กัน ( x = 4.6) ความพึงพอใจ ( x = 4.48) ความคมชัด ( x = 4.44) ความน่าดึงดูดใจ ( x = 4.4) และความสะดวกใน
การดำเนินงาน ( x = 4.32) การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามที่ระบุโดยคะแนนหลังเรียนสูงขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มทดลองกว่าในกลุ่มควบคุมที่ระดับ 0.05 อย่างมีนัยสำคัญ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน

Abstract

     This study primarily aimed to construct a development model for blended learning using the
flipped classroom to enhance students’ learning achievement in a development communication course.
The research process consisted of three phases: 1) synthesis of various literature on learning theories,
instructional design, and blended learning; 2) development of web-based instruction using the Edmodolearning
management system; 3) analysis of students’ learning achievement in blended learning using the flipped
classroom model. Overall, 162 students enrolled in DEVC 40 (Development Communication 40) during
the First Semester, Academic Year 2014-2015 were randomly assigned in the control group with traditional
instruction, and the experimental group with blended learning using the flipped classroom. Data were
analyzed by using quantitative and qualitative analyses.
     Findings revealed that the Flipped Classroom Design Modelwas an effective system-oriented
instructional design model for blended learning. This model consisted of five phases: 1) assess the learning
environment which focuses on learning needs, learner characteristics, resources, roles and responsibilities of
both teacher and students, and organizational challenges; 2) plan and design the flipped classroom which
deals with instructional objectives, lesson plan, flipped classroom strategies, learning tools and technologies,
and assessment instrument; 3) construct and test the blend; 4) implement and manage the flipped classroom;
and 5) evaluate and revise which refers to formative and summative evaluations,and gathering of feedback
for further improvement of instruction. The model had a very high mean ratingfrom experts in terms of
acceptability ( x = 4.8), usefulness ( x = 4.6), relevance ( x = 4.6), satisfaction ( x = 4.48), clarity ( x =
4.44), attractiveness ( x = 4.4), and ease of implementation ( x = 4.32). This study concluded that students’
learning achievement as indicated by the posttest scoreswas significantly higher in the experimental group than in the control group at 0.05 level of significance. Students’ level of satisfaction had a significant relationship with their learning achievement in blended learning using the flipped classroom.

Download in PDF (399.5 KB)

How to cite!

Centeno, E., & Sompong, N. (2559). . Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 10(2), 85-96

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in