วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสูงอายุเพื่อส่งเสริมความเข้าใจผู้อื่นในเด็กปฐมวัย

The Development of Aging Parents’ Involvement Activities Package to Enhance Empathy in Young Children


บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสูงอายุเพื่อส่งเสริมความเข้าใจผู้อื่นใน
เด็กปฐมวัยและศึกษาผลในการใช้ชุดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสูงอายุเพื่อส่งเสริมความเข้าใจผู้อื่นในเด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ปกครองสูงอายุของเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีและเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีในจังหวัดร้อยเอ็ดและ
กรุงเทพมหานครอย่างละ 5 ครอบครัว
     ในการพัฒนาชุดกิจกรรมฯครั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดกิจกรรมฯซึ่งประกอบด้วยหลักการวัตถุประสงค์ลักษณะของ
ชุดกิจกรรมฯเนื้อหาการดำเนินการใช้ชุดกิจกรรมฯและการประเมินผลลักษณะของชุดกิจกรรมฯใช้บ้านเป็นฐานในการเรียนรู้
(Home based program) โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ดำเนินการใช้ชุดกิจกรรมฯกับผู้ปกครองสูงอายุและผู้ปกครอง
สูงอายุกับเด็กประกอบด้วย 3 กิจกรรมคือกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานและ
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านมีระยะเวลาในการดำเนินการใช้ชุดกิจกรรมจังหวัดละ 7 สัปดาห์โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบของ
ผู้ปกครองสูงอายุเพื่อทดสอบความเข้าใจผู้อื่นแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองสูงอายุในการใช้ชุดกิจกรรมและแบบสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ปกครองสูงอายุและเด็กปฐมวัยในการทำกิจกรรมร่วมกันที่บ้าน
     เมื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฯพบว่าผู้ปกครองสูงอายุมีความรู้ความเข้าใจทักษะรวมถึงเจตคติที่ดีขึ้นต่อการส่งเสริม
ความเข้าใจผู้อื่นในเด็กปฐมวัยเมื่อผู้ปกครองสูงอายุใช้ชุดกิจกรรมฯร่วมกับบุตรหลานอย่างสมำเสมอเป็นเวลา 7 สัปดาห์ทำให้
เด็กปฐมวัยมีความเข้าใจผู้อื่นที่ดีขึ้นและจากการวิจัยพบว่าผู้ปกครองสูงอายุและเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมชุดกิจกรรมฯมีความพึง
พอใจในชุดกิจกรรมอยู่ในระดับดี

Abstract

     The objectives of this study were to develop the aging parents’ involvement activities package and
to study the effect of the parents’ involvement activities package to enhance empathy in young children.
The target groups of this study were the aging parents and young children age 3-6 years old from five families
who were staying in Roi-Et Province and the aging parents and young children age 3-6 years old from five
families who were staying in Bangkok.
     The development of this package was planned as principle,objectives, character of activities package,
content, implementation and evaluation. Home based programwhich cooperated among the researcher
andaging parents, and among aging parent and children was applied. The researcher used three activities
including meeting, parent-child joint activity and home visit. The duration of each activitywas 7 weeks.
     The result of study found that the aging parents perceived knowledge and understanding, skills and
attitudesto enhance empathy in young children. The young children participated in this study had better
empathy. Moreover, the participants including aging parents and young children had good satisfaction in
activities package.

Download in PDF (333.29 KB)

How to cite!

กนกวรรณ แก่นนาคำ, & ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสูงอายุเพื่อส่งเสริมความเข้าใจผู้อื่นในเด็กปฐมวัย. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 10(2), 1-11

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in