วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ สำหรับวิชา IMA105 การโปรแกรมบนเว็บ

Development of Web Quest for IMA105: Web Programming


บทคัดย่อ

     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บสำหรับวิชา IMA105 การโปรแกรมบนเว็บ
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บสำหรับวิชา IMA105 การโปรแกรมบนเว็บ 3) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภายหลังจากเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บรายวิชา IMA105 การโปรแกรมบนเว็บและ 4) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากเรียนรู้ผ่านบทเรียนแสวงรู้บนเว็บรายวิชา IMA105 การโปรแกรมบนเว็บโดยกลุ่มเป้าหมาย
ที่ใช้ในการวิจัยนี้คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา IMA105 การโปรแกรมบนเว็บในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
จำนวน 30 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบบทดสอบท้ายบทเรียนและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดย
เฉลี่ยเท่ากับ 76.86/71.52 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังจากเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.25 และ
3) ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากเรียนรู้ผ่านบทเรียนแสวงรู้บนเว็บอยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

     The objectives of this studywere: 1) to develop web quest for IMA105: Web Programming, 2) to
evaluate the effectiveness of web quest for IMA105: Web Programming, 3) to evaluate the learning
achievement of the students after learning through web quest for IMA105: Web Programming, and 4) to
evaluate students’ satisfaction towards the web quest for IMA105: Web Programming. Thirty students who
registered for IMA105: Web Programming run by Department of Information Management in semester 1/2013
were chosen as a subject group. The instruments used in this research were an achievement test, lesson
quizzes, and satisfaction questionnaires. The results were as follows: 1) the average effectiveness of web
quest for the course was 76.86/71.52, 2) the average learning achievement of the students after learning through web quest was 55.25, 3) and the student’s satisfaction towards the web quest was rated at the highest level.

Download in PDF (404.56 KB)

How to cite!

วุฒิพงษ์ ชินศรี, & วิไลลักษณ์ ตรีพืช. (2559). การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ สำหรับวิชา IMA105 การโปรแกรมบนเว็บ. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 10(2), 27-37

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in