วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญจำเป็นของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

The Development of Management Strategies to Elevate Ethics and Morality Needed for Students of Private Higher Education Institutions in Thailand


Download in PDF (484.02 KB)

How to cite!

ชัชชญา พีระธรณิศร์, สุชาดา นันทะไชย, อัจฉรา นิยมาภา, & ราชันย์ บุญธิมา. (2559). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญจำเป็นของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 10(2), 58-72

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in