วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 8, Number 2 (July - December), 2014

Table of Contents

Page
Research Articles
การใช้เนื้อหาในหนังสือพิมพ์รายวันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ธัชนันท์ ศตสุข และ รุจา ผลสวัสดิ์
10-26
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ศิริพันธ์ เกตุไชโย และ มานิต บุญประเสริฐ
27-34
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา
จิราพร เวชวงศ์ กุลชญา ภาหินโคกสูง และ ภัทราวดี มากมี
35-45
การพัฒนาฐานความรู้ทางสถิติ
เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย และ วิภารัตน์ แสงจันทร์
46-61
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ณัฐพร ประเสริฐสรรค์ เพ็ญแข บุญสอน ชนัฏฏี หาญสมศรี วิทวัส เพ็ญภู่ อรอุมา บุญพูน และ ภัทราวดี มากมี
62-77
ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นิภา กิมสูงเนิน
78-89
สุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่อยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์ : กรณีศึกษาคณะกายภาพบำบัด
พรพิมล จันทรวิโรจน์ ศรัญญา คงมนัส จตุพร บุญยวงษ์ สุภมาศ คงไข่ และ วรชาติ เฉิดชมจันทร์
90-114
การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ
ทวิการ์ นิ่มวรรณัง สำเนาว์ ขจรศิลป์ และ บุญเรียง ขจรศิลป์
115-127
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปและแบบสืบเสาะหาความรู้
ปวีณา ชื่นบาน ธีรพร กทิศาสตร์ และ ชูศรี ตลับมุข
128-146
Review Articles
แนวทางในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
147-159
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in