วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 12, Number 2 (July - December), 2018

Table of Contents

Page
Research Articles
สื่อเสริมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเรียนเภสัชวิทยา เรื่อง ยาต้านหนอนพยาธิ
ธิดารัตน์ เพ็ชรมณี ณิชมน ประกอบแก้ว วริศรา ภิกษาวงศ์ นภาพร ลักขณา และ ธิติยา ลักคุณะประสิทธิ์
1-12
การใช้โปรแกรม Mentimeter เพื่อเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันในชั้นเรียน ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธีรภัทร กุโลภาส
13-23
Developing Higher Order Thinking Skills of Junior Students through the Flipped Classroom Instruction and Task-Based Teaching in a Literature Course
Soudaya Orprayoon
24-42
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับนักเรียน
พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ไพรสันต์ สุวรรณศรี และ กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
43-57
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การค้นหาและการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
มาลิสา ทองส่งโสม กุสุมา ใจสบาย และ กรวรรณ สืบสม
58-69
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษโดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
70-81
การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยใช้กลวิธีการสอน แบบการทำนาย การสังเกต และการอธิบาย เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รุ่งนภา บุญเกี๋ยงวงค์ อรรถพล อ่ำทอง และ ธิติยา บงกชเพชร
82-92
The Development of ASEAN Youth Leader Training Program on Socio-Cultural Community for Upper-Secondary Students
Saksit Husmin Songkoon Chantachon and Angthong Boonserm
93-103
ผลการใช้หนังสือเรียนดิจิทัลตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
สิริรัตน์ วัฒนสมศรี และ นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
104-115
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเอง และความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 1
ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ
116-131
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยการใช้คำถาม ร่วมกับการแก้ปัญหาด้วยกลวิธี STAR
วรกร เกตุสถิตย์ และ ชานนท์ จันทรา
132-143
Review Articles
ผลของการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาลต่อทัศนคติวิชาชีพ ความมั่นใจและผลสัมฤทธิ์ ของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
ธณิดา พุ่มท่าอิฐ และ มนสภรณ์ วิทูรเมธา
144-154
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in