วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การค้นหาและการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

Development of E-Learning Lesson on Searching and DataStorage in Career and Technology Learning Area for Grade 6 Students in Srithammarat Suksa School


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การค้นหาและการจัดเก็บข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ กับนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบปกติ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 81 คนเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/84.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

Abstract

The objectives of this research were: 1) to develop online lesson about the searching and staring data storage for grade 6 students as of the standardized criterion 80/80, 2) to compare the study achievement between students who studied with online lesson and students who studied with normal lesson, 3) to compare the study achievement between pre-test and post-test of students who studied with online lesson, and 4) to study satisfaction of students after studying the online lesson which was developed. The sampling group was 81 students in grade 6 in 2 rooms, studying in semester 2 in education year 2015 of Srithammarat Suksa School. The instruments used were achievement tests and satisfaction questionnaire of students about the online lesson. Statistics to use for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and T-test.

The results of this study were as follow; 1) the online lesson was effective at the criterion 83.33/84.33, 2) the study achievement of students who studied with online lesson higher than students who studied with normal lesson with the significance at 0.05, 3) the study achievement after studying with online lesson was higher with the significance at 0.05, and 4) The satisfaction of students about online lesson was at the highest.

Download in PDF (415.75 KB)

How to cite!

มาลิสา ทองส่งโสม, กุสุมา ใจสบาย, & กรวรรณ สืบสม. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การค้นหาและการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 12(2), 58-69

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in