วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ผลการใช้หนังสือเรียนดิจิทัลตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

Effect of a Digital Textbook on a Student-centred Approach to Enhanced Self-directed Learning Skills of Primary Students


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือเรียนดิจิทัลตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้มาจากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หนังสือเรียนดิจิทัลตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญ 2) แบบวัดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ใบงานและเกณฑ์การประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระจากกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

The purpose of this research was to study the results of a digital textbook on the student-centred approach to enhance self-directed learning skills. The sample group was consisted of thirty Prathom Six students by simple random sampling from Saint Gabriel’s College in the second semester of the 2016 academic year. Research tools include: 1) digital textbook on student-centred approach, 2) self-directed learning skills test, 3) achievement test and 4) worksheet and assessment criteria. The data were analyzed by using arithmetical mean, standard deviation, and a t-test for dependent sample. The research findings were as follows: 1) the learning achievement scores were significantly higher than the pretest scores at a level of .01, 2) the self-directed learning skills were significantly higher than before the trial at the level of .01.

Download in PDF (558.96 KB)

How to cite!

สิริรัตน์ วัฒนสมศรี, & นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์. (2561). ผลการใช้หนังสือเรียนดิจิทัลตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในระดับประถมศึกษา. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 12(2), 104-115

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in