วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยการใช้คำถาม ร่วมกับการแก้ปัญหาด้วยกลวิธี STAR

The Study of Mathematics Learning Achievement and Problem Solving Ability of Matayom Suksa One Students on One Variable Linear Equation by Questioning with Using the STAR Strategy Steps


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ 2) ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้คำถามร่วมกับการแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี STAR โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จำนวน 1 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 49 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มจากจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ และแบบเติมคำตอบ จำนวน 5 ข้อและแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 4 ชุด ชุดละ 2 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอยู่ในระดับดี

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the mathematics learning achievement and 2) to study mathematical problem solving ability of Matayom Suksa one students on One Variable Linear Equation by questioning with using the STAR strategy steps at Bodindacha (Sing Singhasanee) School. The sample was 49 Matayom Suksa one students of one classroom at Bodindacha (Sing Singhasanee) School in the second semester of academic year 2015 that was selected by cluster random sampling from 9 classrooms. The research instruments were 12 lesson plans, 15 items with four multiple choices and 5 items with completion of mathematics learning achievement test, and four sets of 2 essay items of ability evaluation forms in solving mathematical problems. Percentage, mean, standard deviation, and t – test were used for analyzing data.

The research findings revealed that the mathematics learning achievement on One Variable Linear Equation of students after learning was higher than before learning and was higher than 60% at the .05 level significance. The students had ability in solving mathematical problem on One Variable Linear Equation at the good level.

Download in PDF (457.97 KB)

How to cite!

วรกร เกตุสถิตย์, & ชานนท์ จันทรา. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยการใช้คำถาม ร่วมกับการแก้ปัญหาด้วยกลวิธี STAR. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 12(2), 132-143

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in