วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

The Development of ASEAN Youth Leader Training Program on Socio-Cultural Community for Upper-Secondary Students

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นาเยาวชนอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำเยาวชนอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 คน จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดขอนแก่น ใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba) โดยปรับประยุกต์เป็น 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดลองใช้โดยการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำเยาวชนอาเซียนจำนวน 18 ชั่วโมง รวม 3 วัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าดัชนีประสิทธิภาพและมีค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 89.00 / 80.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีค่าดัชนีประสิทธิผลของผู้นำเยาวชนอาเซียนเท่ากับ 0.8764 แสดงว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.64 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีมนุษยสัมพันธ์ผ่านเกณฑ์จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และ   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรผ่านเกณฑ์ระดับมากในทุกด้าน โดยการเตรียมความพร้อมเยาวชนให้มีภาวะความเป็นผู้นำในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนควรมีการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

Abstract

The purpose of this research is to develop the ASEAN Youth Leader Training Program on Socio-Cultural Community for Upper-Secondary Students. The target group is 20 upper-secondary students from secondary schools in Khon Kaen province. Research and development according to Taba’s curriculum development model was used by adjusting it into 4 stages; comprising of studying basic data, curriculum development, curriculum implementation and curriculum evaluation. Data was collected through experimental implementation. The ASEAN Youth Leader Training Program was held for 18 hours in 3 days. The data analysis used mean, standard deviation, percentage, efficiency index, and productivity index. Research results found that developing the training program had the process efficiency to the results efficiency equals to 89.00/80.25 which went according to the set criterion. The productivity index was 0.8764; so the knowledge was increasing 87.64 percent. There were 18 training program participants that passed the human relations criterion, equaling to 90 percent and the trainees were satisfied with the program at a high level in all areas. In addition, to prepare the youths to have a leadership for ASEAN community, there must be continual development and we must take it into a serious consideration which leads to further national development.

Download in PDF (343.81 KB)

How to cite!

Husmin, S., Chantachon, S., & Boonserm, A. (2561). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นาเยาวชนอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 12(2), 93-103

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in