วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 11, Number 2 (July - December), 2017

Table of Contents

Page
Research Articles
ผลกระทบของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ในการเรียนรู้ของนักเรียนเกรด 4 ที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
Pema Yangden
1-11
การใช้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนภูฎานเกรด 10 ในวิชาตรีโกณมิติ
Yeshey Choden
12-22
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์: กรณีศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย จังหวัดเพชรบูรณ์
จักรพงศ์ จันทรจิต และ รุจา ผลสวัสดิ์
23-33
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในระดับ มัธยมศึกษา
พิกุล เอกวรางกูร เอกรัตน์ ทานาค และ ชานนท์ จันทรา
34-50
ชุดการทดลองสำเร็จรูปเรื่องสารกำหนดปริมาณโดยใช้วิธีการตกตะกอน
อาภาพร บุญมี ศิริพร ปาเชน และ สุนิษา สุวรรณเจริญ
51-63
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่องงานและพลังงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นันทชา อัมฤทธิ์ ธิติยา บงกชเพชร และ ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ
64-77
การสร้างเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของผู้พิการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
78-91
ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุและความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการเตรียมของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อนุรี ชาญธวัชชัย และ มนสภรณ์ วิทูรเมธา
92-106
การพัฒนาระบบช่วยสอนเชิงปรับตัวด้วยตนเองโดยอาศัยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ
สมโภชน์ สายบุญเรือน นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ และ สรเดช ครุฑจ้อน
107-122
บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี
Vichit Rangpan Nittaya Rangpan Dusadee Matchimapiro Naowarat Treepaiboon Narunol Thongmak และ Duangporn Nujan
123-132
ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับอนุบาลของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด
สิริกร กาญจนสุนทร ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ พายัพ พยอมยนต์
133-146
การพัฒนาชุดทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
ปรียา อนุพงษ์องอาจ
147-155
ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการถอดความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: กรณีศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อารีรัตน์ แย้มเกษร
156-169
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in