วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับอนุบาลของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

Parents’ Satisfaction on Kindergarten Learning Experience Provision of School under the Jurisdiction of Pak Kret Municipality


บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล การมาเรียน และการรับรู้ข่าวสาร กับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดจำนวน 226 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ในภาพรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ปกครองฯ ด้านบทบาทของครูผู้สอน และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกฯ รายได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ปกครองฯ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฯ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ปกครองฯ ในภาพรวม ด้านกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บทบาทของครูผู้สอน และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01 และ .001 ข้อเสนอแนะ คือ โรงเรียนควรอธิบายถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับอนุบาล ให้ผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจ โรงเรียนควรปรับปรุงแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เป็นแบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย โดยเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

Abstract

This research aimed to study the satisfaction level and study the relating between personal factors, studying behavior, information perceive and parents’ satisfaction on kindergarten learning experience provision of school under the jurisdiction of Pak Kret municipality. The sample consisted of 226 parents of kindergarten students of school under the jurisdiction of Pak Kret municipality. Questionnaire was used to collect the data that were analyzed with descriptive statistics. Hypothesis were tested with Chi-square and Pearson’s product moment correlation coefficient. Statistical significance level was set at 0.05.
The results were revealed as follows: parents had high level of satisfaction on kindergarten learning experience provision of school under the jurisdiction of Pak Kret municipality in overall ( = 4.03). Hypothesis testing revealed that education level was related to parents’ satisfaction, in aspects of teacher role and facility aspect, income were related to parents’ satisfaction, in the aspects of facility aspect, and information perceive were related to parents’ satisfaction in over all, learning experience provision, teacher role and facility aspect at the statistical significance level of 0.5, 0.1, and 0.001. It is suggested that school should explain course information, and kindergarten learning experience provision process to parents for perceiving and understanding. School should improve the guidelines on learning experience provision integrity for early childhood emphasizing child-center learning based.

Download in PDF (383.43 KB)

How to cite!

สิริกร กาญจนสุนทร, ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, & พายัพ พยอมยนต์. (2560). ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับอนุบาลของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 11(2), 133-146

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in