วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาชุดทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

Development of Experiment Kit in PHY 224: Physics Laboratory II on Photoelectric Effect


บทคัดย่อ

ในการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโต อิเล็กทริก รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 โดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์และทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยได้ออกแบบและสร้างชุดทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกที่ใช้งานง่าย มีราคาถูกและสามารถใช้ในการหาค่าคงที่ของพลังค์ได้ โดยชุดทดลองนี้ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถปรับค่าได้ในช่วง 6-9 โวลต์ และใช้โวลต์มิเตอร์แสดงผลของความต่างศักย์ไฟฟ้าและใช้แอมมิเตอร์แสดงผลของกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้วิจัยครั้งนี้ยังได้หาประสิทธิภาพของชุดทดลองและศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อชุดทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (PHY 224) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS จากการวิจัยพบว่า 
1. ประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกที่ออกแบบและพัฒนา เมื่อทำการทดสอบการทำงานของชุดทดลองนี้เพื่อหาค่าคงที่ของพลังค์พบว่า ค่าคงที่ของพลังค์ที่ได้จากการทดลองเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าคงที่ของพลังค์จริง มีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 20.7 เปอร์เซ็นต์ 
2. การศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อชุดทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกรายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดทดลองนี้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.625

Abstract

The purposes of the study were to develop an experiment kit to study Photoelectric effect for the course PHY 224 by applying the principle of physics and electronics. The experimental kit was easy for setting and material used in the experiment kit which was easy to use and cheap. The implication of the design and development of the experimental kit on Photoelectric effect leads to find Planck’s Constant. The experimental kit used the DC power supply in range 6-9 volts to generate the kit. The experimental kit can be used to measure voltage through voltmeter and measure current through ammeter. Besides, the purposes of this study were to study effectiveness of the experimental kit and to study students’ satisfaction. The subjects included 30 engineering students who registered in the course Laboratory Physics II (PHY 224) in the first semester of the academic year 2015, selected by purposive sampling technique. The obtained data were analyzed in terms of percentage, average and standard deviation by SPSS statistical packages.
The findings of the study were as the followings:
1. In terms of effectiveness of the experimental kit used in the course, it was found that the Planck’s constant obtained from the experiment yielded 20.7% of errors when compared with the theoretical value.
2. The mean scores and standard deviation of students’ opinions towards the experimental kit in PHY 224: Physics Laboratory II on Photoelectric Effect were found to be 4.36 and 0.625 respectively which showed that the students were very satisfied with the developed kit.

Download in PDF (565.1 KB)

How to cite!

ปรียา อนุพงษ์องอาจ (2560). การพัฒนาชุดทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 11(2), 147-155

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in