วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 9, Number 2 (July - December), 2015

Table of Contents

Page
Research Articles
การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริงของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข/สังคมศาสตร์ และสุขภาพต่อความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์
เบญจมาส เจริญสุขพลอยผล และ รุ่งอรุณ สิงคลีประภา
10-25
การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลการวัดพหุระดับความสุขส่วนตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ณัฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ เอกพงศ์ แพ่งกุล ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์ และ ภัทราวดี มากมี
26-43
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรีตามการรับรู้ของครูผู้สอน
ภัทราวดี มากมี วิริยะ ผดาศรี และ Seesamai Douangmany
44-55
มุมมองของนักศึกษาต่อประโยชน์ของโครงการสหกิจศึกษา
อุดม สายะพันธุ์ และ ฉัตรปารี อยู่เย็น
56-67
การประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
68-79
การพัฒนาจินตมยปัญญาของเยาวชน ด้วยการตั้งคำถามจาก กิจกรรมชีวิต
อรุณรัตน์ เทพฉิม สมสุดา ผู้พัฒน์ และ ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ
80-94
การพัฒนาบทเรียนทบทวนมัลติมีเดีย เรื่อง อนุพันธ์
ศิริวรรณ วาสุกรี
95-106
การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
อริสรา ธานีรณานนท์ เปรมารัช วิลาลัย และ อัครวัฒณ์ พิมพ์แสง
107-115
การเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตัวผู้เรียน ผู้สอนและชุมชน: กรณีศึกษา วิชากายภาพบำบัดชุมชน
ช่อผกา ดำรงไทย อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล สุธีลักษณ์ ลาดปาละ และ วรชาติ เฉิดชมจันทร์
116-137
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in