ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

        วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ Journal of Rangsit University : Teaching & Learning เป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน ซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ทางกองบรรณาธิการมีความตั้งใจจัดทำวารสารนี้ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางและเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยสาระในเล่มที่กำหนดขอบเขตไว้จะมุ่งเน้นด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะ เนื่องจากวารสารซึ่งมีเนื้อหาเฉพาะด้านนี้มีค่อนข้างจำกัด โดยทางกองบรรณาธิการมีเจตนารมณ์ที่จะเปิดรับต้นฉบับจากคณาจารย์และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่มีผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน และประสงค์จะหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ท่านสามารถส่งต้นฉบับผลงานมาให้ทางกองบรรณาธิการพิจารณาได้ตลอดเวลา โดยเรามีคณะผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาทำการตรวจประเมินคุณภาพให้ และจะประสานดำเนินการให้ผลงานของท่านได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่โดยเร็ว สำหรับสำนักหอสมุดหรืองานบรรณารักษ์ของสถาบันอุดมศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือผู้อ่านท่านใดที่ต้องการบอกรับเป็นสมาชิกวารสารนี้ ท่านสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกที่มีรายละเอียดอยู่ท้ายเล่มของวารสาร นอกจากการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแล้ว วารสารฉบับนี้ยังมีการจัดทำในรูปแบบของวารสารออนไลน์ ให้ท่านเกิดความสะดวกในการเข้าไปติดตามอ่าน และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.rsu.ac.th/tlsd-ejournal ท้ายที่สุด หวังว่าวารสารฉบับนี้ คงจะได้รับการสนับสนุนและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านทุกท่าน ทางกองบรรณาธิการยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำติชมทุกประการ หากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป พบกับใหม่ในฉบับหน้า

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน. Vol.1 No.1 , January - June 2007.
Table of Contents
Page
Research Articles
การศึกษารูปแบบของอุปกรณ์บังแดดและช่องแสงทางด้านข้าง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แสงสว่างธรรมชาติภายในห้องเรียน: กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ฉันทมน โพธิพิทักษ์
4-15
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรม การปฏิบัติงานทางสูติกรรมของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาลีวัล เลิศสาครศิริ และ สุดารัตน์ สุวารี
16-27
การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อเรื่อง วิธีการตรวจทางน้ำเหลืองวิทยา และเทคนิคพิเศษเบื้องต้น
เครือวัลย์ คุ้มครอง จุฬาลักษณ์ วิงวอน สวนิต อุส่าห์ และ ธัชนันท์ สุขประเทือง
28-37
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ภาคปฏิบัติ โดยใช้โครงงานเป็น พื้นฐานการเรียนรู้
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
38-42
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นันทนิตย์ หงษ์ศรีจินดา
43-50
การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2548
วัฒนิตา นำแสงวานิช และ วิมลมาศ อำพลพงษ์
51-57
การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2548
ชัยศักดิ์ ชั่งใจ และ สุวรรณา ทิมสถิตย์
58-65
การผลิตชุดการเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อเรื่อง การตรวจปัสสาวะ
จิราภรณ์ เกตุดี อัจฉราวรรณ ทองมี และ วนิดา พงศ์สถาพร
66-72
Review Articles
การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
73-85
Problem-Based Learning กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
วิมล ชอบชื่นชม
86-88