วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 1, Number 1 (January - June), 2007

Table of Contents

Page
Research Articles
การศึกษารูปแบบของอุปกรณ์บังแดดและช่องแสงทางด้านข้าง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แสงสว่างธรรมชาติภายในห้องเรียน: กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ฉันทมน โพธิพิทักษ์
4-15
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรม การปฏิบัติงานทางสูติกรรมของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาลีวัล เลิศสาครศิริ และ สุดารัตน์ สุวารี
16-27
การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อเรื่อง วิธีการตรวจทางน้ำเหลืองวิทยา และเทคนิคพิเศษเบื้องต้น
เครือวัลย์ คุ้มครอง จุฬาลักษณ์ วิงวอน สวนิต อุส่าห์ และ ธัชนันท์ สุขประเทือง
28-37
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ภาคปฏิบัติ โดยใช้โครงงานเป็น พื้นฐานการเรียนรู้
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
38-42
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นันทนิตย์ หงษ์ศรีจินดา
43-50
การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2548
วัฒนิตา นำแสงวานิช และ วิมลมาศ อำพลพงษ์
51-57
การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2548
ชัยศักดิ์ ชั่งใจ และ สุวรรณา ทิมสถิตย์
58-65
การผลิตชุดการเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อเรื่อง การตรวจปัสสาวะ
จิราภรณ์ เกตุดี อัจฉราวรรณ ทองมี และ วนิดา พงศ์สถาพร
66-72
Review Articles
การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
73-85
Problem-Based Learning กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
วิมล ชอบชื่นชม
86-88
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in