วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2548

A Development of Mathematics Standardized Tests for Upper Secondary Students


บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ในด้านความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) และเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2544 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2855 คน แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการทดลองใช้เครื่องมือ ครั้งที่ 1 จำนวน 580 คน ทดลองใช้เครื่องมือครั้งที่ 2 จำนวน 1585 คน และสำหรับสร้างเกณฑ์ปกติ จำนวน 690 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบสัมฤทธิผลวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร มีรายละเอียดของเนื้อหายึดตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของกระทรวงศึกษาธิการการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ความตรง (Validity) ความยากง่าย (Difficulty) และอำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบรายข้อโดยใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบ ดั้งเดิม (CTT) ได้แบบทดสอบมาตรฐานที่มีความยากง่าย (Difficulty) อยู่ระหว่าง 0.2 -0.8 และอำนาจจำแนก (Discrimination) มากกว่า 0.2 จำนวน 3 ฉบับ ฉบับละ 80 ข้อ แบบทดสอบ แต่ละฉบับมีค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ (KR-20) เท่ากับ 0.84 0.83 และ 0.82 ตามลำดับ และหาเกณฑ์ปกติ (Norms) ที่เป็นคะแนนปกติ (T - score)

Abstract

The purposes of this study were to develop Mathematics Standardized Tests for upper secondary students and to develop norms for Mathematics subjects for upper secondary students. The test was constructed based on the 1990 Revised Edition of the 1981 Upper Secondary School Curriculum by the Ministry of Education. Three paralleled tests were developed and tested with 2,855 upper secondary students from schools in Bangkok. 580 students participated in the first pilot study, 1,585 students participated in the second pilot study and 690 students participated in the final stage of developing the norms. The three tests were analyzed using classical test theory to examine the reliability, validity, difficulty and the power of discrimination of the tests item. The results showed that the three tests had the difficulty level between 0.2-0.8 and the power of discrimination of the three tests was over 0.2. The reliability of the three tests obtained from KR - 20 were 0.84 , 0.83 and 0.82.

Download in PDF (119.08 KB)

How to cite!

ชัยศักดิ์ ชั่งใจ, & สุวรรณา ทิมสถิตย์. (2550). การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2548. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 1(1), 58-65

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in