วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Problem-Based Learning กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน


Download in PDF (82.7 KB)

How to cite!

วิมล ชอบชื่นชม (2550). Problem-Based Learning กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 1(1), 86-88

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in