วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Educational Arrangement According to His Majesty King Bhumibol Adulyadej's Sufficiency Philosophy


Download in PDF (282.8 KB)

How to cite!

สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2550). การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 1(1), 73-85

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in