วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Satisfactory Evaluation of Student Centered Learning Activities of the Third Year Medical Students in Medical Microbiology Course


บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จากนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 104 คน ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การทดลองในห้องปฏิบัติการ การสรุปปฏิบัติการ (Lab Conferences) การบรรยายย่อยโดยนักศึกษา (Student Mini Lectures) และการทำกรณีศึกษาปัญหาผู้ป่วย (Case-Based Learning) โดยการประเมินผลผู้เรียนในแต่ละกิจกรรม และการทำแบบสอบถามผู้เรียนหลังการทำกิจกรรม ผลการประเมินพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกิจกรรมเหล่านี้เพราะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการฟังบรรยาย ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาร่วมกับความรู้จากวิชาอื่นที่เคยเรียนมา และความรู้ที่ค้นคว้าเพิ่มเติมทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

Abstract

Student Centered Learning activities in Medical Microbiology course offered in the first semester of the academic year 2006 for the third year medical students included laboratory experiments, lab conferences, student mini lectures and Case-Based Learning. At the end of the course, the satisfactions of the students to those activities were evaluated by using questionnaires. Most students were satisfied with those activities because they got to explore more interesting information, leading to better integration of knowledge acquired not only from this course but also from other courses.

Download in PDF (128.31 KB)

How to cite!

นันทนิตย์ หงษ์ศรีจินดา (2550). การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 1(1), 43-50

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in