วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Volume 8, Number 1 (January - June), 2014

Table of Contents

Page
Research Articles
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ขวัญตา แสวงผล ประสาท เนืองเฉลิม และ พัดตาวัน นาใจแก้ว
10-24
การประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม ล้านนา-รัตนโกสินทร์
จิระศักดิ์ สาระรัตน์ และ ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
25-36
สุขภาวะทางจิตวิญญาณนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต : กรณีศึกษาคณะกายภาพบำบัด
พรพิมล จันทรวิโรจน์ ราตรี ภัทรจิตรา อลิษา ปันดีกา นภัสร์นันท์ ปามุทา และ วรชาติ เฉิดชมจันทร์
37-50
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา FIN 201 การเงินธุรกิจ
มุกดา โควหกุล
51-68
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเรียนออนไลน์ของผู้เรียนโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
พชร ลิ่มรัตนมงคล และ จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
69-80
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสื่อแนะนำการใช้ยาที่มีเทคนิคพิเศษ
กุสาวดี เมลืองนนท์ วิรัตน์ เมลืองนนท์ ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ ประทินทิพย์ ปรุงชัยภูมิ และ ปาลีรัตน์ แซ่ลี้
81-94
ระบบบันทึกการเข้าสอนของอาจารย์และการเข้าเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
95-113
Review Articles
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
อระนุช โกศล
114-125
Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in