วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา FIN 201 การเงินธุรกิจ


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา FIN 201 การเงินธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจใน 5 ด้าน คือ ด้านความพร้อมของผู้เรียน ด้านการเข้าเรียน ด้านแรงจูงใจ ด้านความรู้ที่ได้รับ และด้านผลการเรียน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data Collecting) ที่ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ในคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี และคณะการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่รหัสนักศึกษา 48 ถึงรหัสนักศึกษา 54 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 350 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test, F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ เพศหญิง นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าเรียนปีการศึกษา 2554 และกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจมากที่สุด โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.01 – 2.50 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา FIN 201 การเงินธุรกิจ โดยภาพรวมนักศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 ด้าน ในระดับ “มาก” ด้านที่นักศึกษาให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ด้านผู้สอน รองลงมาได้แก่ ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน และด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน โดยจำแนกรายด้านย่อย 3 อันดับแรก คือ สอนเนื้อหาวิชาครบถ้วนตามแผนการสอน มีการวางแผนและเตรียมการสอนมาอย่างดี และมีการแจ้งหลักเกณฑ์ในการประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา FIN 201 การเงินธุรกิจของนักศึกษา พบว่า โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา FIN 201 การเงินธุรกิจ อยู่ในระดับ “มาก” และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นักศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดคือ มีการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ รองลงมาคือ มีแรงจูงใจที่จะบรรลุเป้าหมายของการเรียน ส่วนข้อที่นักศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดเป็นอันดับสามคือ ผลการสอบกลางภาคดีขึ้น

สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านที่แตกต่างกัน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา FIN 201 การเงินธุรกิจ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา FIN 201 การเงินธุรกิจ ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (r = 0.595) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

Abstract

The objective of this survey research were to investigate the demographic factors and the learning achievement relevant to the achievement of students in FIN 201 : Business Finance course in 5 dimensions : readiness of learners, class attendance, motivation, knowledge and learning achievement. The samples were 350 students from 3 Faculties : Business Administration, Accounting and Tourism & Hospitality Industry, who enrolled in FIN 201 in the first semester of 2012. Data were collected suing questionnaire and were analyzed via descriptive and inferential statistics

The results revealed that most of the samples were female from the faculty of Business administration, whose Grade Point Average were between 2.01-2.50. Respondents rated their overall opinions on the 5 dimensions learning management at a high level. When considering each topic of the questionnaire, respondents reported their highest satisfaction with “lecturers” items, while “learning evaluation” came secondly and “learning activities” came thirdly. The three highest rated among “lecturers” sub-items were these statements : “the content was completely delivered, according to the teaching plan” ; “lessons were well-planned and well-prepared” ; and “ course description was distributed to the students before attending class.”

It was found that respondents rated their learning achievement at a high level. The two highest rated sub-items were “faithful class attendance” ; “motivation for learning achievement” ; and the lowest rated item was “earning high scores at mid-term examination”.

Regarding hypothesis testing, demographic factors in every dimension were found to have statistically significant (p<0.05) differences. In addition, learning management in FIN 201 demonstrated a significant positive correlation with the learning achievement at a medium level (p<0.01 and r = 0.595).

Download in PDF (385.8 KB)

How to cite!

มุกดา โควหกุล (2557). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา FIN 201 การเงินธุรกิจ. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 8(1), 51-68

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in